Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
4111601
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Den studerende har:
  • viden om og forståelse for den daglige drift i praktikvirksomheden samt i den pågældende opgavefunktion inden for it-arkitektur og kan reflektere over praktikvirksomhedens praksis og anvendelse af teori og metode

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for it-arkitektur professionen i relation til praktikopholdet
  • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller relevante interessenter i relation til praktikopholdet
  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og begrundede løsningsforslag i relation til praktikopholdet

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i praktikopholdets sammenhæng
  • kan identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til it-arkitektur professionen under praktikopholdet
  • selvstændigt og professionelt anvende viden, færdigheder og kompetencer opnået i løbet af uddannelsen til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig ansvar for relevante arbejdsopgavers udførelse.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil bestå af praktikvejledning, inkl. praktikbesøg.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  • Ingen forberedelse
  Opgavetype
  Praktikrapport der som minimum indeholder følgende elementer:
  • Kort introduktion til virksomhed
  • Refleksioner over opnåelse/ ikke opnåelse af læringsmål for praktikken
  • En liste over de modeller/teorier fra uddannelsen, der har haft relevans i forhold til praktikopholdet
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 10 normalsider (2400 anslag) ex. Bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 20 min. inkl. votering
  o 5 min. præsentation
  o 15 min. eksamination
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af rapport og mundtlig eksamination
10
timers vejledning
812
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 10 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 812 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt, ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.