Copenhagen School of Design and Technology

da

Videnskabsteori og Projektmetode

2023/2024
Engelsk titel
Scientific theory and project method
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111701
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
 • Formål og læringsmål

  Videnskabsteori og projektmetode indeholder teori og praksis vedrørende videnskabelig metode, projektmetodik og etik. Fagelementet indeholder det videnskabsteoretiske grundlag for anvendelse af metoder inden for fagområdet for at styrke deres analytiske kompetencer og metodologiske valg mht. anvendelse af teorier og metoder ved identifikation og løsning af problemer i organisationer.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om filosofihistorie inden for de væsentligste videnskabelige traditioner.
  • forståelse for god videnskabelig tradition og metode og kan reflektere over valg af metode.
  • viden om og kan reflektere over projektmetode for bachelorprojekter.
  • viden om de vigtigste etiske teorier og kan reflektere over etiske dilemmaer inden for professionen.
  • reflektere over etik knyttet til professionen.
  • reflektere over digitaliseringens rolle inden for samfundsmæssige og kulturelle forandringsprocesser

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende og vurdere etiske analysemodeller.
  • udvælge relevant litteratur.
  • vælge og diskutere relevante videnskabelige teorier og metoder i projektarbejde.
  • analysere, strukturere og præsentere en videnskabelig problemstilling inden for en relevant videnskabelig tradition.
  • formulere og formidle etiske problemstillinger.
  • formidle praksisnære og teoretiske problemstillinger inden for videnskabsteori til samarbejdspartnere og brugere.
  • kommunikere faglige problemstillinger selvstændigt og i samarbejde med andre.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • selvstændigt indgå i projekter, hvor videnskabelige teorier og metoder anvendes.
  • identificere eget læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil bestå af klasseundervisning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Individuel mundtlig eksamen
  • Ingen forberedelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 20 min. inkl. votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
80
timers undervisning
194
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Videnskabsteori og Projektmetode modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.