Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelorprojekt

2023/2024
Engelsk titel
Bachelor project
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
20
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
4111702
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttende bachelorprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbyttet er opnået.
  I bachelorprojektet skal den studerende dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for professionens praksis.
  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, normalt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.

 • Undervisningsform
  Der skrives et professionsbachelorprojekt med mulighed for vejledning.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig del kan foregå som en individuel eksamen eller som en gruppeeksamen
  Opgavetype
  Bachelorprojekt gennemføres af 1 - 4 studerende og den afleverede rapport har et omfang på maksimalt 30 normalsider + 10 normalsider pr. gruppemedlemmer ex. bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Ved individuel eksamen:
  o 10 min. præsentation af projektet
  o 20 min. eksamination inkl. votering
  • Ved gruppeeksamen
  o 10 min. præsentation pr. gruppemedlem
  o 20 min. eksamination pr. gruppemedlem inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation

  • Karaktergivning:
  o Helhedsvurdering
  Stave- og formuleringsevner
  Stave- og formidlingsevne indgår i bedømmelsen, men kan dog højest påvirke karakteren ét trin.
10
timers vejledning
538
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 10 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 538 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: skrive, læsning, indsamle empiri, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.