Copenhagen School of Design and Technology

da

Systemsikkerhed (DA)

2023/2024
Engelsk titel
System Security (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118103
Fag- /modulansvarlig
Kristoffer Miklas
 • Formål og læringsmål

  Den studerende kan udføre, udvælge, anvende, og implementere praktiske tiltag til sikring af firmaets udstyr og har viden og færdigheder der supporter dette.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  • Generelle governance principper / sikkerhedsprocedurer
  • Væsentlige forensic processer
  • Relevante it-trusler
  • Relevante sikkerhedsprincipper til systemsikkerhed
  • OS roller ift. sikkerhedsovervejelser
  • Sikkerhedsadministration i DBMS.

  Færdigheder

  Færdigheder
  Den studerende kan:
  • Udnytte modforanstaltninger til sikring af systemer
  • Følge et benchmark til at sikre opsætning af enhederne
  • Implementere systematisk logning og monitering af enheder
  • Analysere logs for incidents og følge et revisionsspor
  • Kan genoprette systemer efter en hændelse.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere enheder på command line-niveau
  • håndtere værktøjer til at identificere og fjerne/afbøde forskellige typer af endpoint trusler
  • Håndtere udvælgelse, anvendelse og implementering af praktiske mekanismer til at forhindre, detektere og reagere over for specifikke it-sikkerhedsmæssige hændelser.
  • håndtere relevante krypteringstiltag

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Mundtlig, ud fra spørgsmål i pensum
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
72
timers undervisning
202
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Systemsikkerhed (DA) modtager du 72 timers undervisning, hvilket svarer til 96 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.