Copenhagen School of Design and Technology

da

Softwaresikkerhed (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Security Engineering (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Håndværkergården, København N
Fagkode
4118201
Fag- /modulansvarlig
Sebastian Nordkvist Birk
Constantin Alexandru Gheorghiasa
Dany Kallas
 • Formål og læringsmål

  Elementet fokuserer på sikkerhedsperspektivet i software, blandt andet programkvalitet og fejlhåndterings samt datahåndterings betydning for en software arkitekturs sårbarheder.
  Elementet introducerer også til forskellige designprincipper, herunder ”security by design”.

  Viden

  Den studerende har viden om:
  • Hvilken betydning programkvalitet har for it-sikkerhed ift.:
  o Trusler mod software
  o Kriterier for programkvalitet
  o Fejlhåndtering i programmer
  o Forståelse for security design principles, herunder: "security by design" og "privacy by design"

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Tage højde for sikkerhedsaspekter ved at:
  • Programmere håndtering af forventede og uventede fejl
  • Definere lovlige og ikke-lovlige input data, bl.a. til test
  • Bruge et API og/eller standard biblioteker
  • Opdage og forhindre sårbarheder i programkoder
  • Sikkerhedsvurdere et givet software arkitektur

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Håndtering risikovurdering af programkode for sårbarheder.
  • Håndtere udvalgte krypteringstiltag

 • Undervisningsform
  Undervisningen på it-sikkerhedsuddannelsen foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor hovedvægten lægges på de studerendes aktive deltagelse. Undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og kobler praksis og teori. Der inddrages problemstillinger fra de forskellige typer af virksomheder inden for it-branchen. De studerende tager ansvar for egen læring, og såvel de som underviserne bidrager konstruktivt til læreprocessen.

  For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter.

  Undervisningen tilrettelægges varieret bl.a. gennem holdundervisning, gæsteforelæsninger virksomhedsbesøg, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – oftest med tværfaglige problemstillinger og altid med et anvendelsesorienteret udgangspunkt. De forskellige indlæringsformer vil, ud over det faglige indhold, også udvikle den studerendes evne til både at arbejde selvstændigt og at samarbejde med andre.

  Fælles for alle disse aktiviteter er, at KEA altid forsøger at opstille klare mål for læringsaktiviteterne.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig, ud fra rapport
  Formkrav
  Max 15 sider + 5 sider pr studerende
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
58
timers undervisning
216
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Softwaresikkerhed (DA) modtager du 58 timers undervisning, hvilket svarer til 77 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 21% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.