Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
4118301
Fag- /modulansvarlig
Dany Kallas
 • Formål og læringsmål

  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for
  uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den
  studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan
  tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes
  afsluttede professionsbachelorprojekt.

  Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, jf. fælles del af studieordningen, fastlægger
  den studerende og vejlederen/kontaktperson i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode.

  Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i
  praktikperioden.

  Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats,
  engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede i it-sikkerhed må forventes at møde i sit første job.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Den daglige drift i hele praktikvirksomheden.
  • Videnskabsteoretiske metoder

  Færdigheder

  Den studerende kan
  • Anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  • Vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder
  • Formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag.

  Kompetencer

  Den studerende kan
  • Håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet

 • Undervisningsform
  Du vil modtage vejledning fra din praktikvejleder
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Der skal afleveres en praktikrapport.
  Formkrav
  Praktikrapporten skal minimum indeholde:

  • Forside med navn, fødselsdato, praktikvirksomhed, skole, praktikperiode og hold
  betegnelse og dato
  • Indholdsfortegnelse
  • Problemformulering eller arbejdsopgaver
  • Hovedafsnit inkl. refleksioner
  • Konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)
  • Der skal pagineres (sidetal) på alle sider
  • Virksomhedsudtalelse og logbog

  Praktikrapporten skal maksimum være 8 normalsider.
  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse,
  litteraturliste, logbog samt bilag tæller ikke med i antal afleverede sider. Bilag er uden for
  bedømmelse.

  Hver enkelt figur eller diagram tæller 800 tegn.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, evaluering af praktikken.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.