Copenhagen School of Design and Technology

da

Bachelor projekt (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Bachelor project (DA)
Uddannelse
IT sikkerhed
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
4118302
Fag- /modulansvarlig
Jesper Nordentoft
 • Formål

  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger inden for
  uddannelsens kerneområder og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den
  studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan
  tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes
  afsluttede professionsbachelorprojekt.

  Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, jf. fælles del af studieordningen, fastlægger
  den studerende og vejlederen/kontaktperson i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode.

  Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i
  praktikperioden.

  Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats,
  engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede i it-sikkerhed må forventes at møde i sit første job.

  Viden

  Den studerende har viden om og forståelse for:
  • Den daglige drift i hele praktikvirksomheden.
  • Videnskabsteoretiske metoder

  Færdigheder

  Den studerende kan
  • Anvende alsidige tekniske og analytiske arbejdsmetoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet
  • Vurdere praksisnære problemstillinger og opstilling af løsningsmuligheder
  • Formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag.

  Kompetencer

  Den studerende kan
  • Håndtere udviklingsorienterede praktiske og faglige situationer i forhold til erhvervet
  • Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet
  • Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Håndtere strukturering og planlægning af daglige arbejdsopgaver i erhvervet

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Du vil modtage vejledning fra din praktikvejleder
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Formkrav
  Max 20 sider + 20 sider pr studerende
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 min
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formidlingsevner
  Stave- og formuleringsevnen indgår som en integreret del af bedømmelsen af det afsluttende projekt. Ringe stave- og formuleringsevne kan medføre nedsættelse af karakteren med et trin, eksempelvis fra 7 til 4. Karakteren kan nedsættes yderligere, hvis det faglige indhold er uforståeligt grundet manglende stave- eller formuleringsevne.

  Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

  Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.
4
timers vejledning
407
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 4 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.