Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag Selvvalgt projekt (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Elective Free Thesis
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503001
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Hanne Halvorsen
Allan Jon Kristensen
 • Formål og læringsmål

  Den studerende udnytter opnået og ny viden til at studere i dybden med et relevant emne indenfor uddannelsens område

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • ny viden, der er fremkommet i projektarbejdet
  • resultater og implikationer for projektet

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • reflektere over, og diskutere, projektets grundlag og konklusioner

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet.

 • Undervisningsform
  Selvstudium
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Eksaminanden afleverer en projektbesvarelse, der bedømmes af faglærer.
  Opgavetype
  En skriftlig projektbesvarelse efter selvvalgt oplæg.
  Formkrav
  • Maksimalt omfang: 15 normalsider
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (VF Valgfagsprojektprøve), Navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), Uddannelsesinstitution (KEA), Forfatter(e), Holdbetegnelse (Etek2/3), Projektets titel (emne), antal anslag og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af opgavens læringsmål. Læringsmålene skal vælges indenfor uddannelsens overordnede læringsmål.
  Frist for aflevering
  Aflevering og bedømmelse er placeret ved udgangen af semestret. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige besvarelse vises i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Det selvvalgte projekt skal vælges inden udgangen af 2. semester
1
timers undervisning
136
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag Selvvalgt projekt (DA) modtager du 1 timers undervisning, hvilket svarer til 1 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 1% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.