Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag Virksomhed (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Elective Corporation (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503005
Fag- /modulansvarlig
Martin Rudolph Bergh
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Allan Jon Kristensen
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul fokuseres der på start og drift af mindre rådgivningsvirksomhed, relevant lovgivning, forretningsforståelse, kvalitet og arbejdsmiljø.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • værktøjer til effektiv drift af egen mindre virksomhed
  • værktøjer til markedsanalyse
  • relevante forsikrings-, erhvervs-, skatte- og arbejdsbestemmelser
  • gældende bestemmelser for mindre virksomhed
  • professionel korrespondance

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende værktøjer til effektiv drift af egen mindre virksomhed
  • anvende værktøjer til markedsanalyse
  • gennemføre professionel korrespondance
  • bedømme relevante juridiske problemstillinger inden for erhvervs- og arbejdsret

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Opgaver og undervisning tager afsæt i autentiske cases.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul D

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Eksaminanden afleverer en projektbesvarelse, der bedømmes af faglærer.
  Opgavetype
  Eksaminanden besvarer problemstillingen i en udleveret case.
  Formkrav
  • Maksimalt omfang: 5 normalsider
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af eksamensbetegnelse (VF Virksomhedsprøve), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter(e), holdbetegnelse (Etek2/3), projektets titel (emne) og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af eksaminationens skriftlige grundlag på lokalets lærrede. Pc'en og dens tilslutning skal afprøves inden dagen for eksaminationen.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
 • Yderligere information
  Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal oprettes.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag Virksomhed (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.