Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul A: Energifysik og energisystemer (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Module A: Energy Physics and Energy Systems (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503102
Fag- /modulansvarlig
Allan Jon Kristensen
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Hanne Halvorsen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul lærer du om grundlaget for uddannelsen: energifysik, energikilder og energilagring, samt metoder til omregning mellem de forskellige former og forskellen mellem deres CO2-udledning og klimaaftryk. Modulets fokus er på at forstå relevante grundbegreber inden for matematik, fysik, el og vvs med fokus på energieffektivisering og grøn omstilling.

  Viden

  Den studerende har:
  a) viden om teorier og praksis indenfor energiomsætning fra en form til en anden.
  b) viden om teorier og praksis indenfor traditionelle og nye former for energikilder, energilagre og energibærere.
  c) viden om relevant termodynamik.
  d) grundlæggende vvs- og el-teknik.
  e) relevant matematik og fysik.
  f) viden om klimaaftryk, og bæredygtighed for de forskellige energiformer.
  g) viden om de grundlæggende energiforsyningssystemer og deres drivhusgasudledning.8

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  a) anvende beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning.
  b) vurdere og udvælge samt argumentere for valget af energibærere, energikilder og energilagre ud fra energimæssige beregninger.
  c) forklare grundlæggende elementer om bæredygtighed.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  a) indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger indenfor energiomsætning og -lagring.
  b) opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om energiformer og anvendelse af energi, herunder energilagring.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Opgaver tager afsæt i autentiske cases.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Har man en ikke-teknisk baggrund, anbefales det at man inden start gennemgår nogle grundlæggende forløb i fysik og matematik, dvs matematik og fysik på d-niveau. Grundlæggende færdigheder i Word og Excel vil også være en fordel.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes hver dag og er en forudsætning under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Individuel portefolioprøve
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Samlet bedømmelse af skriftlig og mundtlig præstation. Eksaminationen tager afsæt i det afleverede, skriftlige arbejde (portfolio).
  Opgavetype
  Portfolio.
  En portfolio er en udvalgt samling af skriftlige arbejder fra modulet.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Eksaminanden indleder eksaminationen med 7 min præsentation af portfolio. Herefter følger 15 min dialog mellem eksaminand og eksaminator(er) og endelig afsluttes prøven med 7 min votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til prøven medbringes pc med besvarelsen på. Pc'en skal kunne tilsluttes skærmen i eksamenslokalet og danne midtpunkt for præsentation og dialog.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelsesgrundlaget er eksamensportfolioen og den mundtlige præstation i forhold til modulets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret efter afslutningen af Modulet. Nærmere oplysning om tid og sted samt upload af det skriftlige arbejde angives i Fronter/WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Anskaffes ved uddannelsesstart:
  Energiteknologi - en introduktion

  Følgende anskaffes, når underviseren anbefaler det:
  Danvak Grundbog
81
timers undervisning
193
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul A: Energifysik og energisystemer (DA) modtager du 81 timers undervisning, hvilket svarer til 108 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, læsning af egne noter, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.