Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul B: Bygningskonstruktioner og energiforbrug i simple bygninger

2023/2024
Engelsk titel
Module B: Building Constructions and Energy Consumption in Simple Buildings
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503103
Fag- /modulansvarlig
Morten Bækkel Heise
Hanne Halvorsen
Jens Højmann
Allan Jon Kristensen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul lærer du om boligens klimaskærm, tekniske installationer og dens indeklima med henblik på at udføre kvalificerede energi analyser, undersøge energiadfærd og rådgive en boligejer om rentable energitiltag.

  Viden

  Den studerende har:
  a) viden om byggeskik, byggetekniske erfaringer, bygningskonstruktioner.
  b) viden om klimaskærmens varmetab.
  c) viden om energibesparende bygningsforbedringer med fokus på indeklima og bæredygtige materialer.
  d) viden om grundlæggende el- og varmeinstallationer.
  e) viden om myndighedsbestemmelser, bygningsreglementet, energimærkningsordning for bygninger.
  f) viden om indhold af tekniske tegninger.
  g) viden om kortlægning af boligens el- og varmeforbrug samt brugernes energiadfærd.
  h) viden om bæredygtige materialer.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  a) forklare byggeskik, bygningskonstruktioner og beregne klimaskærmens varmetab.
  b) vurdere og vælge energibesparende bygningsforbedringer med fokus på indeklima og bæredygtige materialer.
  c) forklare og rådgive om energibesparelser med hensyn til bæredygtighed, indeklima og rentabilitet.
  d) forklare og vurdere grundlæggende el- og varmeinstallationer.
  e) anvende myndighedsbestemmelser, bygningsreglementet og energimærkningsordning for bygninger.
  f) analysere og forklare tekniske tegninger.
  g) vurdere og tilrettelægge systematisk og struktureret energi analyse af en bygning, herunder energiadfærd i bygningen.
  h) anvende og vurdere relevante metoder og værktøjer til måling og beregning af energiforbrug.
  i) vælge egnede, bæredygtige materialer.
  j) formidle sin viden med egnede værktøjer som regneark, præsentationssoftware og lign. på en motiverende måde.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  a) håndtere udviklingsorienterede situationer vedrørende en-familieboligers energieffektivitet og klimapåvirkning.
  b) kritisk søge og anvende ny viden om en-familieboligens indeklima og tilhørende installationer med fokus på energirigtige og bæredygtige løsninger.
  c) indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger til en-familieboligers energieffektivitet og klimapåvirkning.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projekterne tager afsæt i en autentiske cases og er dermed tværfaglige.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul A

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes hver dag og er en forudsætning under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  De studerende udarbejder gruppevis en kort, skriftlig projektbesvarelse af en case, der danner grundlag for en gruppeprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination. Bedømmelsen er individuel.
  Opgavetype
  Det korte gruppeprojekt er kendetegnet ved:
  - at de studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese
  - at de studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for det korte projekt
  - at det skriftlige materiale præsenterer anvendt teori og empiri, der demonstrerer de studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen.
  Formkrav
  Det korte gruppeprojekt skal indeholde følgende elementer:
  - problemstilling
  - problemformulering, evt. i hypoteseform
  - metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel
  - analyse
  - konklusion.

  Det korte gruppeprojekt har et maksimum på 8 normalsider for en enkelt studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges med 4 normalsider pr studerende i gruppen. Dvs. at:
  - For 3 studerende er omfanget maksimalt 16 normalsider
  - For 4 studerende er omfanget maksimalt 20 normalsider
  - For 5 studerende er omfanget maksimalt 24 normalsider

  Det korte gruppeprojekt kan suppleres med bilag i form af videooptagelser, interviewoptagelser, links mv.

  Der må kun afleveres i 1 samlet pdf.

  Det skal specifikt af det skriftlige projekt fremgå, hvilke dele af projektet, den enkelte studerende har udarbejdet. Der gives ikke en selvstændig karakter eller anden bedømmelse for den skriftlige projektopgave, som er udarbejdet af flere studerende.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Gruppen indleder eksaminationen med 7 min præsentation pr eksaminand af projektet. Herefter følger 15 min pr eksaminand dialog mellem eksaminand og eksaminator(er) og endelig afsluttes prøven med 5 min pr eksaminand votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til prøven medbringes pc med besvarelsen på. Pc'en skal kunne tilsluttes skærmen i eksamenslokalet og danne midtpunkt for præsentation og dialog.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig præstation i forhold til modulets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret efter afslutningen af Modulet. Nærmere oplysning om tid og sted samt upload af det skriftlige arbejde angives i Fronter/WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
  Varme-Ståbi
  Danvak Grundbog
81
timers undervisning
193
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul B: Bygningskonstruktioner og energiforbrug i simple bygninger modtager du 81 timers undervisning, hvilket svarer til 108 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, informationssøgning, studiegruppearbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.