Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul D: Energieffektiv og bæredygtig projektering

2023/2024
Engelsk titel
Module D: Energy Efficient and Sustainable Building Design
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503202
Fag- /modulansvarlig
Hanne Halvorsen
Jens Højmann
Morten Bækkel Heise
Allan Jon Kristensen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul lærer du at projektere, og rådgive om, energibesparende forslag under hensyn til bæredygtighed og økonomi.

  Viden

  Den studerende har:
  a) viden om årsager til de globale klimaforandringer.
  b) viden om investeringsværktøjer, herunder rentebegreber, cost-benefit analyse, nutidsværdi af fremtidige omkostninger og tilbagebetalingstid.
  c) viden om totaløkonomi (LCC) og livscyklusvurdering (LCA).
  d) viden om afgifter og tilskudsmuligheder indenfor energieffektiviseringstiltag.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  a) forklare årsager til de globale klimaforandringer.
  b) anvende investeringsværktøjer, herunder rentebegreber, cost-benefit-analyse, nutidsværdi af fremtidige omkostninger og tilbagebetalingstid.
  c) forklare en totaløkonomisk beregning (LCC).
  d) vurdere bedst egnede løsning ud fra en livscyklusvurdering (LCA) på grundlæggende niveau.
  e) rådgive om afgifter og tilskudsmuligheder indenfor energieffektiviseringstiltag.
  f) vælge og formidle rentable energi- og bæredygtige løsninger i forbindelse med projektering.
  g) vurdere og diskutere økonomiske og klimamæssige konsekvenser ved energieffektiviseringsprojekter.
  h) anvende energi analyse og -forbrugsberegninger til projektering af energieffektiviseringer.
  i) beregne energibesparelser og simple tilbagebetalingstider.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  a) håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med bæredygtig projektering.
  b) kritisk søge og anvende ny viden om økonomi og bæredygtighed.
  c) indgå i tværfagligt samarbejde om økonomi og bæredygtighed.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Opgaverne tager afsæt i en autentiske cases, der træner færdigheder indenfor Modul A-D.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul A-C

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes hver dag og er en forudsætning under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  De studerende udarbejder gruppevis en kort, skriftlig projektbesvarelse af en case, der danner grundlag for en gruppeprøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination. Bedømmelsen er individuel.
  Opgavetype
  Det korte gruppeprojekt er kendetegnet ved:
  - at de studerende selv udarbejder en problemformulering eller hypotese
  - at de studerende selv vælger det teoretiske og empiriske grundlag for det korte projekt
  - at det skriftlige materiale præsenterer anvendt teori og empiri, der demonstrerer de studerendes evne til teoretisk og empirisk belysning af problemformuleringen.
  Formkrav
  Det korte gruppeprojekt skal indeholde følgende elementer:
  - problemstilling
  - problemformulering, evt. i hypoteseform
  - metodeovervejelser og metodevalg, dvs. valg af teoretisk og empirisk tilgangsvinkel
  - analyse
  - konklusion.

  Det korte gruppeprojekt har et maksimum på 8 normalsider for en enkelt studerende. Projektopgavens maksimale omfang øges med 4 normalsider pr studerende i gruppen. Dvs. at:
  - For 3 studerende er omfanget maksimalt 16 normalsider
  - For 4 studerende er omfanget maksimalt 20 normalsider
  - For 5 studerende er omfanget maksimalt 24 normalsider

  Der må kun afleveres i 1 samlet pdf.

  Det skal specifikt af det skriftlige projekt fremgå, hvilke dele af projektet, den enkelte studerende har udarbejdet. Der gives ikke en selvstændig karakter eller anden bedømmelse for den skriftlige projektopgave, som er udarbejdet af flere studerende.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Eksaminanden indleder eksaminationen med 7 min præsentation af projektet. Herefter følger 15 min dialog mellem eksaminand og eksaminator(er) og endelig afsluttes prøven med 7 min votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Til prøven medbringes pc med besvarelsen på. Pc'en skal kunne tilsluttes skærmen i eksamenslokalet og danne midtpunkt for præsentation og dialog.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig præstation i forhold til modulets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret efter afslutningen af Modulet. Nærmere oplysning om tid og sted samt upload af det skriftlige arbejde angives i Fronter/WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
41
timers undervisning
233
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul D: Energieffektiv og bæredygtig projektering modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 15% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.