Copenhagen School of Design and Technology

da

D modul Energi, Økonomi og Miljø (DA)

2020/2021
Engelsk titel
D module Energy, Ecomics and Environment (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503205
Fag- /modulansvarlig
Stig Esben Maegård Kristensen
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Modulet omhandler Energi- og samfundsøkonomiske, miljømæssige konsekvenser af energibesparende foranstaltninger, herunder vurderingsmetoder og investeringsteori. Modulets fokus er indenfor bæredygtigt landbrug, industri, proces og transport i Danmark.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  28. miljøbelastning i forbindelse med energiproduktion og energiforbrug
  29. investeringsteori, herunder rentebegreber, nutidsværdi af fremtidige omkostninger
  30. cost benefit analyse samt totaløkonomi (LCC) samt Livscyklusvurdering (LCA)
  31. afgifter og tilskudsmuligheder

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  32. vurdere og diskutere energimæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer
  33. bedømme helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  34. rådgive om aktuelle afgifter og tilskudsmuligheder ifm. energioptimering og investeringer

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modul E Energirigtig Projektering
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul A II

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 2. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander prøves varighed 50 min. i alt, hvoraf der er allokeret 8 min. til eksaminandernes præsentation og 28 min til eksamensdialog.

  3 eksaminander prøves varighed 65 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. eksaminandernes præsentation og 37 min til eksamensdialog.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter. Evt adapter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Førsteårsprøven, del 2, dækker:
  Modul A Energiformer II,
  Modul B Bygningers Indeklima II,
  Modul D Energi, Økonomi og Miljø,
  Modul E Energirigtig Projektering
  Modul F Projektledelse
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
52
timers undervisning
85
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget D modul Energi, Økonomi og Miljø (DA) modtager du 52 timers undervisning, hvilket svarer til 69 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.