Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul F: Energioptimering af Procesanlæg

2023/2024
Engelsk titel
Module F: Optimizing Industrial Processes
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503301
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Allan Jon Kristensen
Lone Ørbæk Johnsen
 • Formål og læringsmål

  I dette modul lærer du om grundlæggende industrielle procestyper og grøn omstilling, samt anvendte termer. Fokus er rettet mod energieffektivisering og reduktion af klimapåvirkninger. Processerne findes indenfor transport, industri og landbrug.

  Viden

  Den studerende har:
  a) viden om typiske procestypers princip og karakteristika.
  b) viden om klimabelastning.
  c) viden om procesautomation med henblik på energieffektivisering.
  d) viden om gældende bestemmelser, afgifter og tilskudsmuligheder, i forhold til energieffektivitet og klimabelastning.
  e) viden om egnet måleudstyr og målemetoder til afdækning af energiforbrug og drivhusgas-udledning.
  f) viden om energistyring.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  a) forklare procestypers princip og karakteristika.
  b) forklare og formidle sektorernes klimapåvirkning.
  c) analysere procesautomation med henblik på at foreslå energieffektivisering.
  d) forklare gældende bestemmelser, afgifter og tilskudsmuligheder, i forhold til energieffektivitet og klimapåvirkning.
  e) vælge egnet måleudstyr og målemetoder til afdækning af energiforbrug og drivhusgas-udledning.
  f) vurdere måledatas kvalitet og anvendelighed, samt dokumentere dette.
  g) formidle analyseresultater vedr. bæredygtighed og energieffektivitet.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  a) håndtere udviklingsorienterede situationer.
  b) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  c) i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Online undervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Problembaseret læring
  • Videndeling mellem grupper
  • Cooperative learning
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøven

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Den studerende udarbejder sin portfolio, der danner grundlag for en individuel eksamination.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig prøve på baggrund af eksamensportfolio
  Opgavetype
  Portfolio.
  Formkrav
  Eksamensportfolio er kendetegnet ved:
  - at den er en samling relevante temapapirer, som er udvalgt af den studerende. Temapapi-rer er ”arbejdspapirer” med mere, som den studerende har produceret gennem sit studie-forløb eller sin eksamensforberedelse, og som er repræsentativ i forhold til at vise den stu-derendes opnåede niveau
  - at samlingen består af 2-4 temaer og har et opfang på maksimum 6 normalsider
  - at uddannelsesinstitutionen udstikker kriterier for, hvilke temaer den studerende skal an-vende som grundlag for sammensætning af sin eksamensportfolio.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Eksaminanden indleder eksaminationen med 7 min præsentation af portfolio. Herefter følger 15 min dialog mellem eksaminand og eksaminator(er) og endelig afsluttes prøven med 7 min votering og karakterafgivelse.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Stor skærm, alternativt en projektor med lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig præstation i forhold til modulets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret efter afslutningen af Modulet. Nærmere oplysning om tid og sted samt upload af det skriftlige arbejde angives i Fronter/WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
81
timers undervisning
193
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul F: Energioptimering af Procesanlæg modtager du 81 timers undervisning, hvilket svarer til 108 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.