Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfag Energikonsulent I (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Elective Energy Consultant (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503348
Fag- /modulansvarlig
Morten Bækkel Heise
Jens Højmann
 • Formål og læringsmål

  Teoretisk indsigt‐ og praktiske øvelser i at udarbejde et Energimærke for enfamiliehuse.

  Viden

  Den studerende har overblik over og kan beskrive:
  • regler, vejledninger og værktøjer, som er fælles for Energikonsulent I‐ og BedreBolig‐rådgiver ordningerne, herunder Bygningsreglementet, beregningsværktøjer
  • regler om konsulentens ansvar, habilitet og uvildighed, de overordnede krav til et certificeret energimærkningsfirma, proceduren for teknisk revision
  • proceduren for de forskellige typer af energimærker, fx inden for nybyggeri og energimærkning efter faktisk forbrug
  • nyeste tiltag inden for ordningen, nyeste kvalitetstal inden for ordningen
  • opbygning, isoleringsevne (under hensyntagen til evt. kuldebroer), tæthed og b‐faktorer af/for klimaskærmen inkl. tagkonstruktion, ydervægge, yderdøre (uden glas), fundament, terrændæk, kælderydervægge og dæk over uopvarmet kælder
  • orientering, opbygning, isoleringsevne, tæthed, lys‐ og skyggeforhold af/for vinduer yderdøre med glas, samt ældre termoruder, nyere ”energiruder”
  • varmekilders art og virkningsgrad, kedeltyper, varmevekslertyper, varmepumpetyper
  • Energimærkningsordningens særlige regler for behandling af supplerende varmekilder, fx brændeovne
  • varmefordelingsanlæg, herunder tab, som afsættes uden for klimaskærmen og nødvendige fremløbstemperaturer ved vandbåren rumvarme
  • varmtvandsbeholder og fordelingsanlæg til varmt brugsvand
  • elforbrug til pumper i varmeanlægget. Den uddannede skal kunne skelne mellem en lang række forskellige pumper, som findes i den danske bygningsmasse
  • VE‐anlæg herunder solvarme, solceller, husstandsvindmølle, varmepumper mv.
  • ventilationsanlægs art og typiske varmetab, herunder virkningsgrad af evt. varmegenvinding, elforbrug til mekanisk ventilation/udsugning.
  • overslagspriser for og besparelsespotentiale ved energirenoveringstiltag
  • typiske fejl i energimærkningsrapporterne
  • kravene til habilitet og uvildighed i forhold til nybyggeri‐ og energimærkning.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • udarbejde energimærkningsrapport, herunder udvælge de mest relevante forslag og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa.
  • indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software
  • analysere de forhold i en bygning, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne
  • anvende de beregningsværktøjer, som er tilknyttet de to ordninger
  • anvende historisk tegningsmateriale og evt. anden dokumentation, fx i relation til registrering af klimaskærmens opbygning, isoleringsevne mv., da disse konstruktioner i et vist omfang er skjulte
  • analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et enfamilieshus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne.
  • vurdere relevans og kvalitet af de automatisk genererede - samt supplerende - besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • formidle klart og tydeligt formålet med, og indhold i, energimærkningsordningen for enfamilieshuse over for bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene
  • tage ansvar for egen rådgivning
  • tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Cases
  • Ekskursioner
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøve
  Fordi visse konstruktioner et vist omfang er skjulte, må registrering om nødvendigt ske efter et kvalificeret skøn. Den uddannede skal derfor have kendskab til sædvanlig konstruktionspraksis for bygningstyper og byggeår

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Faget afsluttes med en prøve, der består af en praktisk del (max. 2 timer) og en skriftlig del (min. 6 timer) (8 timer i alt).

  Den praktiske del tager udgangspunkt i en række opgaver, hvor du skal opmåle og registrere bygningsdele og komponenter. Til den skriftlige del skal du udarbejde en energimærkerapport på baggrund af en case, som du får udleveret.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  I alt 8 timer;
  Praktisk del: max. 2 timer
  Skriftlig del: min. 6 timer
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af fagets læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af valgfaget. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige besvarelse findes på WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal oprettes.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfag Energikonsulent I (DA) modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.