Copenhagen School of Design and Technology

da

Afgangsprojekt (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Thesis (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
8 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
4503402
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

  Det afsluttende eksamensprojekt skal endvidere dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.

  Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen skal godkende problemstillingen.

 • Undervisningsform
  Den studerende tilknytter en ekstern projektvejleder, der indledningsvis hjælper med problemformulering og handlingsplan og derefter er sparringspartner i hovedparten af perioden. Det er den studerende, der er initiativtager og tovholder i sit projekt under hele forløbet
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Projektet tager afsæt i en autentiske case. Læring fra uddannelsens elementer skal indgå suppleret med research.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Alle uddannelsens moduler inkl Praktik skal være bestået.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes hver dag og er en forudsætning under hele uddannelsen.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  I afgangsprojektperioden arbejder den studerende selvstændigt og studerer i dybden med et selvvalgt emne indenfor uddannelsens fagområde. Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område.

  I samarbejde med en ekstern samarbejdspartner formuleres projektets problemområde, som herefter skal godkendes af KEA. Midtvejs i perioden inviteres den studerende til et statusmøde med vejledning, og perioden ender med uddannelsens endelige prøve, der tager afsæt i det afleverede projektarbejde.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Den studerende udarbejder en skriftlig projektbesvarelse og skal herefter forsvare projektarbejdet mundtligt.
  Opgavetype
  Projektrapport med formkrav.
  Formkrav
  Formkrav for projektrapporter, som udgør den skriftlige del af en prøve:
  • Maksimalt omfang: defineret i projektoplæg
  • Forside med projekttitel og eksaminandens navn
  • Titelblad med angivelse af Eksamensbetegnelse (Afsluttende Projekt), navn på uddannelse (Energiteknologuddannelsen), uddannelsesinstitution (KEA), forfatter, holdbetegnelse (Etek4), projektvejleder, projektets titel (emne), evt. virksomhed
  • Antal anslag og dato for aflevering
  • Resumé på dansk
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler.
  • Baggrund, teori, metode, analyse, beregning, resultater til besvarelse af problemformuleringen og konklusion
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet.)
  • Bilagsliste (nummer og titel på samtlige vedlagte bilag)
  • Der skal skrives med almindelige marginer og med en læsevenlig skrifttype og – størrelse
  • Hvis projektet er fortroligt, skal dette tydeligt fremgå af forsiden
  • Projektrapporten med bilag skal afleveres samlet i en pdf-fil
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Præsentation: 10 minutter
  Spørgsmål fra eksaminatorer: 40 minutter
  Votering og karakterudmelding: 10 minutter
  Varighed (brutto): 60 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc skal medbringes til forevisning af det skriftlige grundlag på eksamenslokalets lærrede. Pc'en skal kunne vise præsentation og afleveret pdf på lokalets lærrede.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Samlet bedømmelse af projektbesvarelse og mundtlig eksamination.
  Stave- og formuleringsevner
  Bedømmelsen af det skriftlige projekt er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Hvis projektet er præget af mange væsentlige stave- og formuleringsfejl, kan dette medføre et fradrag i karakteren svarende til et trin, eksempelvis fra karakteren 7 til karakteren 4.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt angives i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Første syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve. Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven, hvorefter den studerende udmeldes fra uddannelsen.
4
timers vejledning
407
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 4 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: virksomhedssamarbejde, indsamle empiri, læsning, skrive.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.