Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Fagkode
4503411
Fag- /modulansvarlig
Morten Bækkel Heise
 • Formål og læringsmål

  Praktikken skal sikre praksisnærhed og udvikling af erhvervsrettede faglige og personlige kompetencer mod at blive selvstændigt udøvende. Den studerende skal kunne løse praktiske problemstillinger på et metodisk grundlag med inddragelse af relevante teorier og modeller og herigennem bidrage til gennemførelsen af værdiskabende aktiviteter på praktikstedet. Praktikken kan danne grundlag for tema til afgangsprojektet.

  Viden

  Den uddannede har:
  • udviklingsbaseret viden om praktikvirksomhedens praksis samt central anvendt teori og metode
  • inden for den pågældende branche, forståelse for praksis og central anvendt teori og metode i praktikfunktionens erhverv

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • anvende centrale teorier og begreber, der knytter sig til beskæftigelse inden for praktikfunktionens erhverv,
  • vurdere praksisnære problemstillinger for virksomheden og opstille løsningsmuligheder i relation til praktikfunktionen,
  • formidle praksisnære problemstillinger og begrundede løsningsforslag til kunder, samarbejdspartnere og brugere i relation til praktikfunktionen.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i praktikopholdets sammenhænge,
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i praktikvirksomheden med en professionel tilgang i relation til praktikfunktionen
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet inden for praktikfunktionen.

 • Undervisningsform
  Den studerende gennemfører praktikken hos en privat eller offentlig virksomhed.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Alle elementer på 1.-3. semester skal være bestået.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Praktikanten afleverer en dokumentation for opfyldelsen af læringsmålene ved periodens slutning og praktikværten udfylder et spørgeskema. Ud fra disse bedømmer praktikkoordinatoren den endelige karakter.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Journal med refleksion over læring.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Det afleverede skriftlige arbejde og praktikværtens vurdering ligger til grund for bedømmelsen i forhold til praktikkens og praktikkontraktens læringsmål.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Prøveinvitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
5
timers vejledning
406
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 5 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, branche research, logbog, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.