Copenhagen School of Design and Technology

da

PLC- og HMI-programmering 1 (DA)

2018/2019
Engelsk titel
PLC- and HMI-programming 1 (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4504101
Fag- /modulansvarlig
Torben Bertelsen
 • Indhold og læringsmål

  I fagelementet Maskinen opnår den studerende den grundlæggende viden og de grundlæggende færdigheder for at kunne anvende styring og regulering. Den studerende lærer om grundlæggende programmering af enkeltstående maskiner og herunder grundlæggende PLC- og HMI-programmering. Den studerende opnår grundlæggende viden og færdigheder inden for sikkerhedssystemer for maskiner og robotter. Den studerende opnår grundlæggende viden om og færdigheder i projektledelse for at kunne planlægge den bedst mulige projektafvikling.

  Viden

  1. PLC’ers funktion, opbygning og programafvikling
  2. konfigurering og design af HMI
  3. komponenter, sensorer og aktuatorer

  Færdigheder

  1. anvende et alsidigt sæt af tekniske færdigheder, der knytter sig til at designe og konfigurere PLC systemer samt HMI inden for automationsområdet
  2. anvende forskellige programmeringssprog i henhold til gældende normer og standarder
  3. vælge det mest hensigtsmæssige programmeringssprog til opgaven

  Kompetencer

  1. vælge relevante enheder/komponenter ud fra økonomiske og tekniske krav
  2. opstille specifikation og udføre program til PLC system

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til prøve i fagelementet Maskinen skal den studerende leve op til følgende antal bundne forudsætninger inden for hvert fagområde:
  - PLC- og HMI-programmering 1
  - Matematik og fysik samt El-teknik
  - Maskine- og robotsikkerhed
  - Projektledelse
  Forudsætningerne skal gennemføres, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Maskinen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt.
  Formkrav
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusiv ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Analyse af problemstillingen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende som arbejde individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 18 normalsider og maksimum 23 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 22 normalsider og maksimum 27 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 27 normalsider og maksimum 32 normalsider + bilag.
  • For grupper á 4 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 31 normalsider og maksimum 36 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af programkode og andre illustrationer tæller som 500 tegn.
  Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.

  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstramateriale til afleveringen. PDF-filerne skal navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve er individuel og begynder med, at den studerende leverer en 10 minutters præsentation af projektet. Herefter er der 30 minutter til spørgsmål, inklusiv votering og karaktergivning.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i slutningen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
90
timer undervisning
184
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget PLC- og HMI-programmering 1 (DA) modtager du 90 timers undervisning, hvilket svarer til 120 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, interne forelæsninger, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.