Copenhagen School of Design and Technology

da

PLC-systemer

2023/2024
Engelsk titel
PLC systems
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504204
Fag- /modulansvarlig
Aron Balschmidt Svenningsen
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler arbejdsprocesser med anvendelse af PLC-systemer på mindre automatiske enheder.

  Viden

  1. forskellige sensorer og aktuatorer i processen
  2. simulering og idriftsættelse af PLC-systemer
  3. dokumentation af procesanlæg herunder PI-diagrammer, I/O-lister og komponentnavngivning

  Færdigheder

  1. konfigurere og skalere I/O signaler på PLC systemer
  2. anvende simuleringssoftware til test og indkøring
  3. anvende PLC til regulering

  Kompetencer

  1. indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser
  2. idriftsætte mindre automatiske celler

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  I PLC-systemer er der 1 bunden forudsætning, der skal være opfyldt, og denne bundne forudsætning fremgår af lektionsplanen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er en skriftlig opgave, med en skriftlig vurdering. Afleveringen skal ske via KEAs eksamenssystem.
  Formkrav
  Den skriftlige del af prøven består af en rapport.
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • Rapporten skal have et omfang af minimum 5 normalsider og maksimum 8 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af program kode og andre illustrationer tæller som 1 tegn. Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.
  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstra materiale til afleveringen. Ved flere separate bilag vedhæftet som ekstra materiale skal PDF-filerne navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget PLC-systemer modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.