Copenhagen School of Design and Technology

da

Komplekse robotsystemer

2023/2024
Engelsk titel
Complex robotic systems
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504303
Fag- /modulansvarlig
Sofian Abed Hanash
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler kommunikationen mellem robotter internt, samt robotter og systemer. Endvidere vil den studerende kunne opsætte og indkøre komplekse robotsystemer

  Viden

  1. kommunikation mellem robotter samt mellem robotter og systemer
  2. servomotor og motion kontrol
  3. vision systemer til robotter

  Færdigheder

  1. specificere og udvælge komponenter og værktøjer til systemer med robotter
  2. programmere komplekse robotopgaver hvor et vision system indgår i løsningen.

  Kompetencer

  1. opsætte og indkøre komplekse robotsystemer

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  I Komplekse Robotsystemer er der ingen bundene forudsætning.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  En prøve i form af en skriftlig opgave kombineret med løsningsdemonstration og en mundtlig prøve. Skriftlig opgaven skal afleveres i KEAs eksamenssystem.
  På baggrund af ovennævnte vurderes hver enkelt studerende.
  Formkrav
  Den skriftlige del af prøven består af en rapport.
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusive ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af projektplanen samt beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Analyse af problemstillingen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende, som arbejder individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 4 normalsider og maksimum 6 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer skal rapporten have et omfang af minimum 6 normalsider og maksimum 8 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer skal rapporten have et omfang af minimum 8 normalsider og maksimum 10 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af programkode og andre illustrationer tæller som 500 tegn. Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.

  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstra materiale til afleveringen. Ved flere separate bilag vedhæftet som ekstra materiale skal PDF-filerne navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-3 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
52
timers undervisning
85
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Komplekse robotsystemer modtager du 52 timers undervisning, hvilket svarer til 69 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 38% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.