Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsforståelse (DA)

2018/2019
Engelsk titel
Understanding Business (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4504304
Fag- /modulansvarlig
Stine Harboe Petersen
 • Indhold og læringsmål
  Viden

  1. de interne processer i en virksomhed, der påvirker automationsteknologens arbejdsdag
  2. virksomhedsstruktur og -kultur samt organisatorisk samarbejde
  3. metoder og modeller til analyse af virksomheden og dens omverden som f.eks. marked, behov og kunder samt øvrige interessenter
  4. erhvervsøkonomi, herunder økonomisk styring af virksomhed, projekter og opgaver
  5. virksomhedens forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø, aftaleret og lignende

  Færdigheder

  1. anvende relevante metoder og modeller til hhv. intern og ekstern analyse af virksomheden og dens omverden, marked og interessenter
  2. anvende tidssvarende metoder til kalkulation samt danne sig en forståelse for et projekts eller en opgaves økonomiske konsekvenser for virksomheden

  Kompetencer

  1. deltage i udviklingsprojekter og innovationsprocesser
  2. sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag i forbindelse med opgaver og projekter

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til prøve i Forretningsforståelse skal den studerende leve op til 1 bunden forudsætning, som eksempelvis kan være aflevering af opgave, afholdelse af mundtlig fremlæggelse, deltagelse i specifikke dele af undervisningen mv. Forudsætningen skal gennemføres, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Forretningsforståelse. Indholdet af den bundne forudsætning er defineret i lektionsplanen ved semesterets begyndelse. Ved manglende opfyldelse af en forudsætningen skal den studerende dokumentere at have opnået tilsvarende viden og færdighed ved aflevering af en fyldestgørende rapport om emnet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt med intern bedømmelse.
  Det skriftlige projekt er en fri hjemmeopgave, hvor de studerende i grupper af 1-4 studerende udarbejder en problemformulering, gerne i samarbejde med en virksomhed.
  Formkrav
  Den skriftlige del af prøven består af en rapport.
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusiv ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse af teori og metode, herunder beskrivelse af projektplanen samt beskrivelse af og begrundelse for valg af anvendt teknik og udstyr
  • Analyse af problemstillingen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende som arbejde individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 18 normalsider og maksimum 23 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 22 normalsider og maksimum 27 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 27 normalsider og maksimum 32 normalsider + bilag.
  • For grupper á 4 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 31 normalsider og maksimum 36 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Et billede, en figur, et skærmudklip af programkode og andre illustrationer tæller som 500 tegn.
  Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.

  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil. Bilag afleveres som én eller flere filer i PDF-format som ekstramateriale til afleveringen. PDF-filerne skal navngives med bilagsnummer (Bilag X) og titel på bilaget. En samlet bilagsoversigt skal fremgå af rapporten.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i slutningen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
45
timer undervisning
92
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsforståelse (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 33% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.