Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsforståelse (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Understanding Business (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504304
Fag- /modulansvarlig
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Faget Forretningsforståelse kommer i efteråret 2021 til at foregå som et intenst kursus af 9 ugers varighed. Der vil være 11 kursusgange fordelt over de 9 uger. Det kræver derfor stor disciplin at være med hele vejen igennem kurset.

  Kurset har til formål at klæde dig på til at kunne agere i erhvervslivet som en kompetent medarbejder på Erhvervsakademi-niveau. Kurset er derfor planlagt, så det indirekte arbejder med de såkaldte ”21st century skills”, som er de forudsætninger, fremtidens medarbejder forventes at have.

  Viden

  1. de interne processer i en virksomhed, der påvirker automationsteknologens arbejdsdag
  2. virksomhedsstruktur og -kultur samt organisatorisk samarbejde
  3. metoder og modeller til analyse af virksomheden og dens omverden som f.eks. marked, behov og kunder samt øvrige interessenter
  4. erhvervsøkonomi, herunder økonomisk styring af virksomhed, projekter og opgaver
  5. virksomhedens forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø, aftaleret og lignende

  Færdigheder

  1. anvende relevante metoder og modeller til hhv. intern og ekstern analyse af virksomheden og dens omverden, marked og interessenter
  2. anvende tidssvarende metoder til kalkulation samt danne sig en forståelse for et projekts eller en opgaves økonomiske konsekvenser for virksomheden

  Kompetencer

  1. deltage i udviklingsprojekter og innovationsprocesser
  2. sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag i forbindelse med opgaver og projekter

 • Undervisningsform
  Undervisningen i faget Forretningsforståelse foregår i efteråret 2021 som traditionel klasseundervisning suppleret med virksomhedsbesøg. Undervisningen lægger op til en stor selvstændig indsats i videnkonstruktion, innovation og selvevaluering.

  Undervisningen vil være fokuseret omkring læringsmålene på videnniveau og er tilrettelagt således, at hhv. færdigheds- og kompetencemål skal opnås gennem egen forberedelse samt eksamensprojektarbejdet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til prøve i Forretningsforståelse skal den studerende leve op til 1 bunden forudsætning, som skal gennemføres, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Forretningsforståelse.

  I efteråret 2021 er den bundne forudsætning deltagelse i et virksomhedsbesøg, hvilket er nærmere defineret i lektionsplanen.

  Ved manglende opfyldelse af forudsætningen skal den studerende dokumentere at have opnået tilsvarende viden og færdighed ved aflevering af en fyldestgørende rapport om emnet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt med intern bedømmelse. Prøven er individuel og er samlet af 30 minutters varighed og indledes med, at den studerende giver en præsentation af projektet og dets emne af 10 minutters varighed. Herefter er der 20 minutter til spørgsmål, votering og karaktergivning.
  Opgavetype
  Det skriftlige projekt er en fri hjemmeopgave, hvor de studerende i grupper af 2-3 studerende udarbejder en problemformulering inden for et valgfrit emne ud fra fagets læringsmål.
  Formkrav
  Den skriftlige del af prøven består af en rapport.
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på gruppens medlemmer, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse inklusiv ansvarsliste
  • Indledning med præsentation af problemstilling og tilgang til projektet
  • Redegørelse for valg af teori og metode til at besvarelse af problemformuleringen samt analyse til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion (konklusionen konkluderer på problemstillingen)
  • Evt. perspektivering
  • Litteraturliste
  • Bilagsliste med nummererede bilag

  Rapporten skal som minimum fylde som angivet herunder:
  • For studerende som arbejde individuelt, skal rapporten have et omfang af minimum 15 normalsider og maksimum 20 normalsider + bilag.
  • For grupper á 2 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 17 normalsider og maksimum 22 normalsider + bilag.
  • For grupper á 3 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 20 normalsider og maksimum 25 normalsider + bilag.
  • For grupper á 4 personer, skal rapporten have et omfang af minimum 23 normalsider og maksimum 28 normalsider + bilag.

  En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Billeder, figurer, tabeller og øvrige illustrationer tæller som 1 tegn, da brug af disse skal forklares og uddybes i opgaven.
  Forside, titelblad, indholdsfortegnelse, samt litteraturliste tæller ikke med i antal normalsider.
  Rapporten afleveres som én samlet PDF-fil inkl. bilag.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Frist for aflevering
  Det skriftlige projekt skal afleveres senest den 3. januar 2022 kl. 12 på Wiseflow.
  Syge-/omprøve
  Eventuelle syge- og omprøver finder sted i uge 4 og 5 i 2022.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  *Organisation 6. udgave (ISBN: 978-87-7154-082-6)
  *Fremtidens organisation - en illustreret vejledning til meningsfulde former for samarbejde (visuel udgave) (ISBN: 978-87-998-9172-6)
  *Projekter & Rapporter på Tekniske Uddannelser (ISBN: 978-87-412-7162-0)
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsforståelse (DA) modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.