Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsforståelse

2023/2024
Engelsk titel
Understanding Business
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504304
Fag- /modulansvarlig
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Faget Forretningsforståelse kommer til at foregå som et intenst kursus af 9 ugers varighed. Der vil være 11 kursusgange fordelt over de 9 uger. Det kræver derfor stor disciplin at være med hele vejen igennem kurset.

  Kurset har til formål at klæde dig på til at kunne agere i erhvervslivet som en kompetent medarbejder på Erhvervsakademi-niveau. Kurset er derfor planlagt, så det indirekte arbejder med de såkaldte ”21st century skills”, som er de forudsætninger, fremtidens medarbejder forventes at have.

  Viden

  1. de interne processer i en virksomhed, der påvirker automationsteknologens arbejdsdag
  2. virksomhedsstruktur og -kultur samt organisatorisk samarbejde
  3. metoder og modeller til analyse af virksomheden og dens omverden som f.eks. marked, behov og kunder samt øvrige interessenter
  4. erhvervsøkonomi, herunder økonomisk styring af virksomhed, projekter og opgaver
  5. virksomhedens forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø, aftaleret og lignende

  Færdigheder

  1. anvende relevante metoder og modeller til hhv. intern og ekstern analyse af virksomheden og dens omverden, marked og interessenter
  2. anvende tidssvarende metoder til kalkulation samt danne sig en forståelse for et projekts eller en opgaves økonomiske konsekvenser for virksomheden

  Kompetencer

  1. deltage i udviklingsprojekter og innovationsprocesser
  2. sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag i forbindelse med opgaver og projekter

 • Undervisningsform
  Undervisningen i faget Forretningsforståelse foregår som traditionel klasseundervisning suppleret med virksomhedsbesøg. Undervisningen lægger op til en stor selvstændig indsats i videnkonstruktion, innovation og selvevaluering.

  Undervisningen vil være fokuseret omkring læringsmålene på videnniveau og er tilrettelagt således, at hhv. færdigheds- og kompetencemål skal opnås gennem egen forberedelse samt eksamensprojektarbejdet.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  For at kunne gå til prøve i Forretningsforståelse skal den studerende leve op til 1 bunden forudsætning, som skal gennemføres, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Forretningsforståelse.

  Den bundne forudsætning kan være et virksomhedsbesøg eller en lignende aktivitet, hvilket er nærmere defineret i lektionsplanen.

  Ved manglende opfyldelse af forudsætningen skal den studerende dokumentere at have opnået tilsvarende viden og færdighed ved aflevering af en fyldestgørende rapport om emnet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er en individuel skriftlig stedprøve på baggrund af en række opgaver som skal løses.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 timers skriftlig prøve med hjælpemidler
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bøger, noter fra undervisning & Internet
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  *Organisation 6. udgave (ISBN: 978-87-7154-082-6)
  *Fremtidens organisation - en illustreret vejledning til meningsfulde former for samarbejde (visuel udgave) (ISBN: 978-87-998-9172-6)
  *Projekter & Rapporter på Tekniske Uddannelser (ISBN: 978-87-412-7162-0)
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsforståelse modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, virksomhedsbesøg, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.