Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504401
Fag- /modulansvarlig
Jan-Erik Engel
Sofian Abed Hanash
Muhammad Marashdeh
Henrik Risbo Jeppesen
Aron Balschmidt Svenningsen
Magnus Nørgaard Christensen
 • Formål og læringsmål

  I første halvdel af 4. semester skal den studerende gennemføre 10 ugers fuldtidsarbejde i en praktikvirksomhed.

  Viden

  1) relevante erhvervsmæssige funktioner, der varetages af automationsteknologer

  Færdigheder

  1. afprøve sin viden om automationsteknologens arbejdsopgaver, arbejdsmetoder, redskaber og værktøjer
  2. arbejde med fagligt relevante problemstillinger defineret i samarbejde med praktikvirksomheden

  Kompetencer

  1. selvstændigt at vurdere og gennemføre relevante automatikopgaver, som er aftalt med virksomheden
  2. håndtere relevante situationer og problemstillinger på en måde, der er professionel i forhold til regler og normer på området

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Praktikken evalueres på baggrund af en individuel skriftlig rapport indeholdende en logbog. Rapporten skal demonstrere opfyldelse af de generelle læringsmål fra praktikken beskrevet i studieordningen samt opfyldelse af individuelle læringsmål, der fremgår af den studerendes praktikaftale.

  Rapporten er individuel og skal afleveres efter afsluttet praktikophold. Afleveringsdato fremgår af Fronter, og rapporten afleveres på Wiseflow. Rapporten skal herudover sendes til praktikvejlederen.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Individuel skriftlig rapport
  Formkrav
  Rapporten skal indeholde:
  • Forside med titel og navn på den studerende, klassebetegnelse, dato, år og KEA
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning med præsentation af virksomheden, beskrivelse af læringsmål fastsat i praktikkontrakten samt indledende forventninger til praktikken
  • Beskrivelse af arbejdsopgaver i praktikperioden
  • Overvejelser af, hvorledes den teori og metode, der er undervist i på uddannelsen, har kunnet anvendes i praktikperioden samt overvejelser af, hvad den studerende har lært i praktikperioden
  • Afrunding med vurdering af praktikforløbet
  • Perspektivering af, hvorledes den studerende vil anvende den nye læring fra praktikperioden fremadrettet
  • Bilag, herunder praktikkontrakt og logbog

  Rapporten skal som minimum fylde 5 normalsider og maksimum 10 normalsider + bilag
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
5
timers vejledning
406
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 5 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.