Copenhagen School of Design and Technology

da

Sproglig kommunikation 1 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Linguistic communication 1 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511101
Fag- /modulansvarlig
Jørgen Gorm Hansen
Hans D. Andreassen
 • Formål

  Indhold
  Forfatning af forretningsbreve på dansk og fremmedsprog. Samtale og diskussion på fremmedsprog.
  Læsning og forståelse af manualer og datablade på fremmedsprog.
  Præsentation af et emne for en forsamling.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om skriftlig og mundtlig kommunikation
  • inden for tekniske og virksomhedsrelaterede emner.
  • i forhold til inden‐ og udenlandske samarbejdspartnere med henblik på ledelsesmæssig kommunikation og præsentationsteknik.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • forstå, meddele og forklare tekniske instruktioner til interessenter.
  • præsentere forslag og løsninger til interessenter, på dansk og mindst et andet sprog.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  • samarbejde med danske og udenlandske interessenter.
  • virke indenfor sit felt i danske og udenlandske kulturer.
  • sikre effektiv kommunikation i eget firma eller afdeling.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
15
timers undervisning
40
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sproglig kommunikation 1 (DA) modtager du 15 timers undervisning, hvilket svarer til 20 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, spil og rollespil, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.