Copenhagen School of Design and Technology

da

Teknisk beregning 1 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Technical calculation 1 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511107
Fag- /modulansvarlig
Ole Verner Olsen
Bent Kimer
Jakob Stryhn Dupont
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Grundlæggende beregning af elektriske kredsløb og elektriske maskiner.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • stærkstrømsområdets teori og dens betydning for elektriske installationer og anlægs funktion.
  • stærkstrømsområdets passivkomponenter og deres anvendelse.
  • metoder og værktøjer til beregning af elektriske kredsløb.
  • virkemåden og den praktiske opbygning af elektriske maskiner på grundlæggende niveau.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • udføre beregning af almindeligt forekomne elektriske kredsløb opbygget af passivkomponenter.
  • vurdere og formidle praksisnære problemstillinger indenfor stærkstrømsområdets teori og opstille løsningsmuligheder i relation til denne.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til
  • i en struktureret sammenhæng at tilegne sig færdigheder og ny viden i relation til stærkstrømsområdets grundlæggende teori.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
24
timers undervisning
58
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Teknisk beregning 1 (DA) modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning, interne forelæsninger, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, informationssøgning, gruppearbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.