Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningsinstallationer 1 - Nationalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Building Installations 1 (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511141
Fag- /modulansvarlig
Ole Verner Olsen
Jakob Stryhn Dupont
Bent Kimer
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Planlægning, projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer i boliger, liberalt erhverv og mindre industri bygninger.

  Viden

  Viden
  • Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske bygningsinstallationers opbygning, anvendte kompo-nenter og deres funktion.
  • Skal have viden om gældende love og regler samt anvendelse af disse inden for området.
  • Skal have viden om begreber og metoder og anvendelse af disse i relation til området.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå erhvervets anvendelse af teori og metode.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende gældende love og regler til projektering af elektriske bygningsinstallationer.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk for-delagtige løsninger inden for området.
  • Skal kunne formidle anvendte løsninger og begrunde disse med relevant teori.

  Kompetencer

  • Skal kunne deltage i tværfaglig projektering inden for området.
  • Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af elektriske bygningsinstallationer under anvendel-se af den nyeste teknologi og udvikle relevante løsninger.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden om problemstillinger og situationer med henblik på at udvikle egne kompetencer i relation til bygningsinstallationer.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.

  1. årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves i førsteårsprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
103
timers undervisning
308
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningsinstallationer 1 - Nationalt fagelement (DA) modtager du 103 timers undervisning, hvilket svarer til 137 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.