Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningsautomation - Nationalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Building Automation (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511142
Fag- /modulansvarlig
Jørgen Gorm Hansen
Bent Kimer
 • Formål

  Planlægning, projektering og udførelse af Intelligente Bygningsinstallationer (IBI) samt automatik på mindre anlæg med fokus på drift- og energioptimering.

  Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om elektriske og elektroniske systemer til styring og regulering.
  • Skal have viden om anvendte komponenter og deres anvendelse og funktion.
  • Skal have forståelser for begreber og metoder og anvendelse af disse i relation til området.
  • Skal have forståelse for gældende regler, standarder og normer, samt anvendelse af disse i relation til området.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende elektriske og elektroniske systemer til styring og regulering af intelligente systemer.
  • Skal kunne vurdere anlægsformer samt vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området, under hensyntagen til drifts-, sikkerheds- og miljømæssige forhold.
  • Skal kunne formidle og gennemføre praksisnære problemløsninger til mindre automatiske anlæg.

  Kompetencer

  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for området med en professionel tilgang.
  • Skal kunne håndtere projektering, tilrettelæggelse og styring af udførelsen af mindre automatiske anlæg under anvendelse af den nyeste teknologi.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden og udvikle problemstillinger og situationer i relation til bygningautomatik.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.

  1. årsprøven skal være bestået for at den studerende kan fortsætte på 2. studieår.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves i førsteårsprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
68
timers undervisning
206
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningsautomation - Nationalt fagelement (DA) modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.