Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektledelse og entreprisestyring - Nationalt fagelement (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Project and contract management (DA)
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4511143
Fag- /modulansvarlig
Jørgen Gorm Hansen
 • Formål

  Planlægning, organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udbuds- og tilbudsmateriale samt kalkulation. Tilbudsgivning og entrepriseret

  Viden

  • Skal have udviklingbaseret viden om og anvendelse af projektmodeller og anvendelse af interessentanalyser
  • Skal have forståelse af projektprocesser og –metoder samt projekt- og entrepriselederens funktioner, opgaver og roller, samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser.
  • Skal have forståelse for afdækning af projektrisici.
  • Skal have udviklingsbaseret viden om commissioning og entrepriseret, herunder offentlige udbudsregler.

  Færdigheder

  • Skal kunne anvende og vurdere relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af projekter og entrepriser.
  • Skal kunne opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og formidle et tværfagligt samarbejde.
  • Skal kunne vurdere arbejdsgange og –processer ved bemanding og organisering af projekter og entrepriser.

  Kompetencer

  • Skal kunne håndtere planlægning, organisering og styring af daglige arbejdsopgaver for projektorganisationen, som projekt- eller entrepriseleder.
  • Skal kunne deltage i ledelse og rådgivning om installationstekniske projekter og entrepriser.
  • Skal kunne deltage i faglige og tværfaglige entrepriser, med anvendelse af entrepriseretlige regler.
  • Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse og entreprisestyring

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der er ingen bundne forudsætninger på uddannelsen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det nationale fagelement prøves i førsteårsprøven.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.

  Gruppen fremlægger i fællesskab projektets indhold og dets tilblivelse. Hele projektrapporten er eksaminationsgrundlag for den mundtlige eksamen og kan indgå direkte i den individuelle bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
134
timers undervisning
3
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektledelse og entreprisestyring - Nationalt fagelement (DA) modtager du 134 timers undervisning, hvilket svarer til 178 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 98% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.