Copenhagen School of Design and Technology

da

Solcelleteknik

2023/2024
Engelsk titel
Solar cell technology
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511311
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
 • Formål og læringsmål

  Formål med faget er at give de studerende færdigheder inden for dimensionering og projektering af solcelleanlæg.

  Den studerende kan opnå dokumentation for at opfylde VE-bekendtgørelsen og kan kalde sig VE-installatør (solcelleteknik) hvis den studerende består en separat prøve, som ikke er en formel del af uddannelsen.

  Ansøgning om certificering skal ske til Energistyrelsen med dokumentation for bestået prøve, elinstallatørbevis og godkendt kvalitetssikringsdokument.

  Viden

   beskrive solcelleprodukter herunder omkostnings- og lønsomhedssammenligninger, miljøaspekter, solcelleanlæggets komponenter, karakteristika samt dimensionering af solcellesystemer
   udvælge solcellers brandbeskyttelses, servosystemer og dimensionering af komponenter hertil

  Færdigheder

   udpege en egnet placering af et solcelleanlæg ud fra dets orientering og hældning under hensyntagen til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen
   vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger
   formidle systemets mekaniske konstruktion, komponenternes placering og systemets design og konfiguration til samarbejdspartnere
   rådgive om relaterede støtteordninger samt konstruktion, installation og vedligeholdelse af solcelleanlæg.
   vælge installationsmetoder under hensyntagen til tagtyper og nødvendigt montageudstyr, herunder fastslå den normale belastningsstrøm, vælge egnede ledningstyper og -dimensioner til hvert enkelt kredsløb, fastsætte den korrekte størrelse og placering af alt tilhørende udstyr og delsystemer.

  Kompetencer

   selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik
   identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til solcelleteknik

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, for eksempel:
  • Traditionel holdundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Gæsteforelæsninger
  • Tværfaglig projektorganiseret arbejde
  • Problembaseret læringsforløb
  • Selvstudie
  • Webbaseret forløb
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Aflevering af projekt samt et mundtligt forsvar.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Ved afslutning af valgfag
24
timers undervisning
113
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Solcelleteknik modtager du 24 timers undervisning, hvilket svarer til 32 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.