Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
El-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4511403
Fag- /modulansvarlig
Hans D. Andreassen
 • Formål og læringsmål

  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder.

  Praktikken skal så vidt muligt være hos en virksomhed inden for den professionsretning (for eksempel rådgivning, installation eller energioptimering), som den studerende har valgt, for at danne grundlag for tema til afgangsprojekt.

  Praktikken gennemføres i henhold til professionens praksis, således at den sammen med uddannelsens øvrige elementer bidrager til, at den studerende udvikler en professionel kompetence og samtidig får kendskab til indholdet af et job som færdiguddannet installatør i virksomheden.

  Viden

   Skal have udviklingsbaseret viden om anvendte metoder til løsning af professionens opgaver.
   Skal have forståelse for virksomhedens opbygning og kultur.

  Færdigheder

  Skal kunne anvende teori og metode fra fagelementerne med henblik på at løse afgrænsede praksisnære
  problemstillinger.
   Skal kunne vurdere og gennemføre arbejdsopgaver ved hjælp af praktikstedets arbejdsprocedurer.
   Skal kunne formidle løsningsforslag til relevante interessenter.
   Skal kunne vurdere og gennemføre relevante, praksisnære problemstillinger, der er indeholdt i uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden.

  Kompetencer

   Skal kunne deltage i tværfaglige arbejdsprocesser.
   Skal kunne håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner.
   Skal i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden om arbejdsopgaver og udvikle faglig viden med
  henblik på mulige løsninger.

 • Undervisningsform
  Du modtager vejledning fra din praktikvejleder under praktikforløbet
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Den studerende skal udarbejde en rapport over praktikopholdet.
  Opgavetype
  Rapport
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende bliver bedømt på baggrund af en skriftlig rapport.
  Ved prøven vurderes, i hvilken grad den studerende opfylder ovennævnte læringsmål for praktikken.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: ansøgningsskrivning til potentielle praktikvirksomheder, branche research, evaluering af praktikken, løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, opsøgende dialog med virksomheder, praktikrapportskrivning, Eksamen, sparring med kontaktperson i praktikvirksomhed, udarbejdelse og godkendelse af praktikkontrakt.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.