Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsforståelse og virksomhedsdrift (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Economics and Business Operations (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512105
Fag- /modulansvarlig
Martin Rudolph Bergh
 • Formål og læringsmål

  Etablering og drift af en virksomhed.
  Virksomhedsøkonomi og ‐styring.
  Relevante emner inden for erhvervsjura.

  Viden

  Viden
   Skal have udviklingsbaseret viden om ordrestyring såsom indkøb, bemanding, likviditet etc.
   Skal have forståelse for regnskaber, budgetter, økonomisk analyse og kalkuler.
   Skal have forståelse for kalkulationsmetoder og viden om programmer til prisberegning.
   Skal have udviklingsbaseret viden om investering og finansiering.
   Skal have forståelse for økonomisk og administrativ styring af virksomhedens aktiviteter.
   Skal have viden om og forståelse af de i praksis anvendte centrale love og regler, der regulerer forholdet mellem en virksomhed og dens interessenter.

  Færdigheder

  Færdigheder
   Skal kunne vurdere og anvende økonomi-/regnskabsinformation, intern som ekstern, som grundlag for beslutninger.
   Skal kunne vurdere, justere og formidle en virksomheds og en entreprises økonomi.
   Skal kunne opstille og formidle budgetter samt vurdere investeringsbehov og økonomi.
   Skal kunne anvende og kombinere relevante analyseværktøjer vedrørende økonomi og drift.
   Skal kunne formidle og justere praksisnære handlingsplaner for økonomi og drift.

  Kompetencer

  Kompetencer
   Skal kunne håndtere beregning af pris og afgivelse af tilbud.
   Skal kunne deltage i tværfaglige ledelsesopgaver i forbindelse med styring af drift og økonomi.
   Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for forretningsforståelse og virksomhedsdrift.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Faget forretningsforståelse og virksomhedsdrift skal selvstændigt bestås
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 4 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Forretningsforståelse og virksomhedsdrift indgår i projekt med Projektledelse og entreprisestyring samt kommunikation og formidlingsteknik.
  Formkrav
  Aflevering af projekt må maksimalt fylde 25 normalsider for en gruppe. Studerende, der afleverer individuelt, må maksimalt aflevere 20 normalsider. Bilag indgår ikke i bedømmelsen.
  En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. En figur tæller ét anslag. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag indgår ikke i opgørelsen af antal normalsider. Der skal foretages kildehenvisninger og citeres efter gængs akademisk praksis.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Faget afprøves sammen med flere fag i en fælles projekteksamination. Her er der 40 min til forberedelse af eksamensspørgsmål og derudover eksamineres der mundtligt i 45 min i flere fag. Heraf forventes 7 min brugt til skift, votering og karaktergivning. Den resterende eksaminationstid fordeles efter ECTS point til de fag der eksamineres i.
  Fagene der eksamineres i er: Sanitetsteknik, Ventilation og indeklima 1 og Varmetekniske installationer og energieffektivitet samt virksomhedsfagene: Projektledelse og entreprisestyring, Forretningsforståelse og virksomhedsdrift samt Kommunikations- og formidlingsteknik.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Det/de skriftlige projekt/er vægter med en tredjedel og den mundtlige præstation vægter med to tredjedele. Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for det eller de fagelementer som prøves.
  Projekter skal have en læsevenlig struktur og være skrevet på korrekt dansk, med mindre andet sprog er valgt. Mangler i formulerings- og staveevne kan trække op til én karakter ned.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsforståelse og virksomhedsdrift (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.