Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektledelse og entreprisestyring (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Project Management and Enterprise Steering (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512204
Fag- /modulansvarlig
Martin Rudolph Bergh
 • Formål og læringsmål

  Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser. Udarbejdelse af et udbuds‐ og et tilbudsmateriale samt kalkulation.
  Tilbudsgivning og entrepriseret

  Viden

  Viden
   Skal have udviklingsbaseret viden om og anvendelse af projektmodeller og anvendelse af interessentanalyser
   Skal have forståelse af projektprocesser og –metoder samt projekt- og entrepriselederens funktioner, opgaver og roller, samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser.
   Skal have forståelse for afdækning af projektrisici.
   Skal have udviklingsbaseret viden om commissioning og entrepriseret, herunder offentlige udbudsregler.

  Færdigheder

  Færdigheder
   Skal kunne anvende og vurdere relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af projekter og entrepriser.
   Skal kunne opbygge en projektorganisation, håndtere samarbejdsprocesser samt etablere og formidle et tværfagligt samarbejde.
   Skal kunne vurdere arbejdsgange og –processer ved bemanding og organisering af projekter og entrepriser.

  Kompetencer

  Kompetencer
   Skal kunne håndtere planlægning, organisering og styring af daglige arbejdsopgaver for projektorganisationen, som projekt- eller entrepriseleder.
   Skal kunne deltage i ledelse og rådgivning om installationstekniske projekter og entrepriser.
   Skal kunne deltage i faglige og tværfaglige entrepriser, med anvendelse af entrepriseretlige regler.
   Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til projektledelse og entreprisestyring

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Faget projektledelse og entreprisestyring skal selvstændigt bestås
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 4 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Projektledelse og entreprisestyring indgår i projekt med forretningsforståelse og virksomhedsdrift samt kommunikation og formidlingsteknik 1 & 2.
  Formkrav
  Aflevering af projekt må maksimalt fylde 25 normalsider for en gruppe. Studerende, der afleverer individuelt, må maksimalt aflevere 20 normalsider. Bilag indgår ikke i bedømmelsen.
  En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. En figur tæller ét anslag. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag indgår ikke i opgørelsen af antal normalsider. Der skal foretages kildehenvisninger og citeres efter gængs akademisk praksis.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Faget afprøves sammen med flere fag i en fælles projekteksamination. Her er der 40 min til forberedelse af eksamensspørgsmål og derudover eksamineres der mundtligt i 45 min i flere fag. Heraf forventes 7 min brugt til skift, votering og karaktergivning. Den resterende eksaminationstid fordeles efter ECTS point til de fag der eksamineres i.
  Fagene der eksamineres i er: Sanitetsteknik, Ventilation og indeklima 1 og Varmetekniske installationer og energieffektivitet samt virksomhedsfagene: Projektledelse og entreprisestyring, Forretningsforståelse og virksomhedsdrift samt Kommunikations- og formidlingsteknik.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Det/de skriftlige projekt/er vægter med en tredjedel og den mundtlige præstation vægter med to tredjedele. Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for det eller de fagelementer som prøves.
  Projekter skal have en læsevenlig struktur og være skrevet på korrekt dansk, med mindre andet sprog er valgt. Mangler i formulerings- og staveevne kan trække op til én karakter ned.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektledelse og entreprisestyring (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.