Copenhagen School of Design and Technology

da

Ventilation og indeklima 1 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Indoor Environment & Ventilation 1 (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512206
Fag- /modulansvarlig
Jesper Østerbye Rasmussen
Peter Hansen
 • Formål og læringsmål

  Grundlæggende teori og boligventilation. Projektering og dimensionering af ventilationsanlæg. Ventilationsprincipper, anlægstyper, termisk- og atmosfærisk indeklima, tilstandsændring, interne/eksterne belastninger for anlæg, energiforbrug til drift af ventilationsanlæg, styrings- og reguleringsteori.

  Viden

  Viden
   Skal have udviklingsbaseret viden om opbygning af forskellige typer ventilationsanlæg.
   Skal have forståelse for dimensionering og virkemåde inden for bolig.
   Skal have viden om gældende love og regler vedrørende ventilationsanlæg.
   Skal have forståelse for etablering og varetagelse af drift og vedligeholdelse af ventilationsanlæg med tilhørende automatik.

  Færdigheder

  Færdigheder
   Skal kunne anvende og kombinere værktøjer til at projektere, dimensionere og etablere indeklimaanlæg.
   Skal kunne vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger.
   Skal kunne formidle sin viden på området til brugere, bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder inden for området.
   Skal kunne formidle og etablere drifts- og vedligeholdelse af ventilationssystemer med tilhørende automatik.

  Kompetencer

  Kompetencer
   Skal kunne rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende indeklima/ventilationsanlæg.
   Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af arbejder på boligventilationsanlæg i et udviklingsorienteret perspektiv.
   Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden inden for ventilation og indeklima.
   Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for ventilation og indeklima.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseretlæring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Faget Ventilation og indeklima 1 skal selvstændigt bestås
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 4 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Ventilation og indeklima 1 indgår i projekt med Sanitetsteknik 1 & 2 samt varmetekniske installationer og energieffektivitet 1 & 2
  Formkrav
  Afleveringer af projekt må maksimalt fylde 25 normalsider for en gruppe. Studerende, der afleverer individuelt, må maksimalt aflevere 20 normalsider. Bilag indgår ikke i bedømmelsen.
  En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. En figur tæller ét anslag. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag indgår ikke i opgørelsen af antal normalsider. Der skal foretages kildehenvisninger og citeres efter gængs akademisk praksis.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Faget afprøves sammen med flere fag i en fælles projekteksamination. Her er der 40 min til forberedelse af eksamensspørgsmål og derudover eksamineres der mundtligt i 45 min i flere fag. Heraf forventes 7 min brugt til skift, votering og karaktergivning. Den resterende eksaminationstid fordeles efter ECTS point til de fag der eksamineres i.
  Fagene der eksamineres i er: Sanitetsteknik, Ventilation og indeklima 1 og Varmetekniske installationer og energieffektivitet samt virksomhedsfagene: Projektledelse og entreprisestyring, Forretningsforståelse og virksomhedsdrift samt Kommunikations- og formidlingsteknik.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Det/de skriftlige projekt/er vægter med en tredjedel og den mundtlige præstation vægter med to tredjedele. Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for det eller de fagelementer som prøves.
  Projekter skal have en læsevenlig struktur og være skrevet på korrekt dansk, med mindre andet sprog er valgt. Mangler i formulerings- og staveevne kan trække op til én karakter ned.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Ventilation og indeklima 1 (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.