Copenhagen School of Design and Technology

da

Sanitetsteknik 2 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Sanitation 2 (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512208
Fag- /modulansvarlig
Peter Hansen
 • Formål og læringsmål

  Afløb; Udluftede og ikke‐udluftede spildevandsinstallationer, regnvands‐ og drænvandsinstallationer, pumpeanlæg, materialer, korrosion, sikring mod brand, støj.
  Vand; Brugsvandsinstallationer, installationsgenstande, varmtvandsbeholdere, cirkulation, isolering, trykforøgning, vandbehandling, materialer, korrosion, støj.

  Viden

  Viden
   Skal have forståelse for dimensionering af vand- og afløbsinstallationer.
   Skal have udviklingsbaseret viden om brandbeskyttelse af vand- og afløbsinstallationer.
   Skal have viden om gældende love og regler.
   Skal have udviklingsbaseret viden

  Færdigheder

  Færdigheder
   Skal kunne anvende og kombinere værktøjer til at projektere og dimensionere vand- og afløbsinstallationer.
   Skal kunne formidle og etablere drifts- og vedligeholdelse af vand- og afløbsinstallationer.
   Skal kunne formidle sin viden på området til brugere, bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder inden for området.
   Skal kunne vurdere installationsformer og vælge relevante og tidssvarende løsninger.

  Kompetencer

  Kompetencer
   Skal kunne håndtere projektering og tilrettelæggelse af arbejder på vand- og afløbsinstallationer i et udviklingsorienteret perspektiv.
   Skal kunne rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende vand- og afløbsinstallationer.
   Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden inden for sanitetsteknik.
   Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for sanitetsteknik.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for det første studieår afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 4 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Sanitetsteknik 2 (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.