Copenhagen School of Design and Technology

da

Kvalitet, sikkerhed og miljø (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Quality, Safety, and Environment (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512301
Fag- /modulansvarlig
Jesper Østerbye Rasmussen
Martin Rudolph Bergh
 • Formål og læringsmål

  Kvalitet, kvalitetssikring og kvalitetsstyring.
  Miljø og miljøledelse.
  Arbejdsmiljø, sikkerhed og trivsel.
  Relevante love og regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
   Skal have viden om gældende lovgivning, branchekrav og praksis vedrørende kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.
   Skal have udviklingsbaseret viden om relevante styresystemer til ledelse og sikring af kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.
   Skal have viden om arbejdsbetingede sygdomme og brancherelevante arbejdsmiljøproblemer.
   Skal have viden om og forståelse for miljøpolitik, herunder internationale tendenser.
   Skal kunne forstå centrale teorier, metoder og relevante styresystemer til ledelse og sikring af kvalitet, arbejdsmiljø og miljø.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
   Skal kunne vurdere kvalitetsbehov, arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold.
   Skal kunne kvalitetssikre og udarbejde vedligeholdelsesplan for installationer og formidle den til rette vedkommende.
   Skal kunne udvikle, opbygge, implementere, vedligeholde og anvende relevante styresystemer til sikring af kvalitet, arbejdsmiljø og miljø i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
   Skal kunne tilegne sig ny viden om ledelsespraksis inden for kvalitet, arbejdsmiljø, og miljø over for medarbejdere og interessenter i en struktureret sammenhæng.
   Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med kunder og myndigheder.
   Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for udvikling, opbygning implementering af systemer inden for kvalitet, sikkerhed og miljø.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Faget kvalitet, sikkerhed og miljø skal selvstændigt bestås
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 4 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Opgavetype
  Kvalitet, sikkerhed og miljøindgår i projekt med organisation og ledelse.
  Formkrav
  Aflevering af projekt må maksimalt fylde 25 normalsider for en gruppe. Studerende, der afleverer individuelt, må maksimalt aflevere 20 normalsider. Bilag indgår ikke i bedømmelsen.
  En normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum. En figur tæller ét anslag. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag indgår ikke i opgørelsen af antal normalsider. Der skal foretages kildehenvisninger og citeres efter gængs akademisk praksis.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 1-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Faget afprøves sammen med flere fag i en mundtlig projekteksamination á 25 min. Heraf forventes 5 min brugt til skift, votering og karaktergivning. Den resterende eksaminationstid fordeles efter ECTS point til de fag der eksamineres i.
  Fagene der eksamineres i er: Organisation og ledelse og Kvalitet, sikkerhed og miljø.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Det/de skriftlige projekt/er vægter med en tredjedel og den mundtlige præstation vægter med to tredjedele. Læringsmålene for prøven er identisk med læringsmålene for det eller de fagelementer som prøves.
  Projekter skal have en læsevenlig struktur og være skrevet på korrekt dansk, med mindre andet sprog er valgt. Mangler i formulerings- og staveevne kan trække op til én karakter ned.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
42
timers undervisning
95
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kvalitet, sikkerhed og miljø (DA) modtager du 42 timers undervisning, hvilket svarer til 56 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 31% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.