Copenhagen School of Design and Technology

da

Indeklima, ventilation 2 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Indoor Environment, ventilation 2 (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4512303
Fag- /modulansvarlig
Jesper Østerbye Rasmussen
Bertel Sommer Larsen
 • Formål

  Generel teori om lyd samt lydberegninger i ventilationsanlæg.
  Luftbehandling, tilstandsændring, opvarmning, køling og befugtning. IX‐diagrammer og inter‐ ne/eksterne belastninger for anlæg.
  Opbygning af ventilationsaggregater, herunder spjæld, filtre, varme‐ og køleflader. Energiforbrug til drift af ventilationsanlæg. Sikkerhedsforanstaltninger i ventilationsanlæg, brand,røg og frost. Styrings‐ og reguleringsteori. Drifts‐ og vedligeholdelsesprocedurer for ventilationsan‐ læg, herunder måleteori og indregulering.
  Funktionsdiagrammer, funktionsbeskrivelser og industrielle anlæg.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • lyd i ventilationsanlæg.
  • luftens tilstandsændringer.
  • ventilationsaggregater med tilhørende automatik.
  • energiberegninger.
  • at tilegne sig ny viden indenfor området og anvende nye teknologier.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • projektere og dokumentere et komplet ventilationsanlæg efter gældende regler og under hensyntagen til funktions‐, indeklima‐ og driftsmæssige krav samt krav til økonomiske, energibesparende og miljømæssige hensyn.
  • formidle sin viden om området til brugere, bygherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører med henblik på at kunne rådgive, lede og tilrettelægge udførelsen af arbejder indenfor området.
  • udfærdige drifts‐ og vedligeholdelsesprocedurer.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  • projektere og tilrettelægge indeklima‐/ventilationsanlæg med tilhørende automatik under hensyntagen til lydforhold, indregulering og energiforbrug.
  • kunne vurdere, rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende indeklima/ventilationsanlæg.
  • medvirke til at præge udviklingen indenfor området, således at der nu og i fremtiden satses på bedre indeklima, komfort og energioptimering.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  De obligatoriske uddannelseselementer for 3.semester afsluttes med én fælles prøve.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Individuelt eller i grupper op til 5 personer. Den mundtlige del er individuel.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indeklima, ventilation 2 (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.