Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktisk gasfejlfinding (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Practical Gas Troubleshooting (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Milnersvej 48, Hillerød
Fagkode
4512306
Fag- /modulansvarlig
Thomas Hjorth Johansen
 • Formål og læringsmål

  Praktisk gasfejlfinding. Selvstændig indregulering, afprøvning, fejlafhjælpning og service på gasforbrugende apparater og installationer i almindelige boliger (< 135 kW Hø). Indholdet skal være i overensstemmelse med de fagkrav, der stilles forud for tilmelding til Sikkerhedsstyrelsens autorisationsprøve.

  Viden

  Viden
   Skal have udviklingsbaseret viden om indregulering af gasforbrugende udstyr til korrekt funktion.
   Skal have viden om myndighedsbestemmelser, lov om gassikkerhed, bekendtgørelser, autorisationer og certifikater for gastekniske installationer.
   Skal have forståelse for forbrændingstekniske forhold.
   Skal have forståelse for systematisk afprøvning og kontrol af en udført gasinstallation.
   Skal have forståelse for systematisk servicering af gasinstallationer og gasforbrugende apparater inkl. de tilhørende ventilations- og aftrækssystemer (< 135 kW Hø).
   Skal have forståelse for fejlfinding på gasforbrugende udstyr inkl. ventilations- og aftrækssystemer samt de tilhørende varmestyringsanlæg.

  Færdigheder

  Færdigheder
   Skal kunne opstarte, indregulere og servicere gasforbrugende udstyr til korrekt funktion (< 135 kW Hø).
   Skal kunne vurdere gasinstallationen og foretage systematisk fejlfinding og afprøvning samt inddrage forbrændingstekniske forhold af en udført gasinstallation inkl. de tilhørende ventilations- og aftrækssystemer (< 135 kW Hø).
   Skal kunne formidle vejledning om anlæggets funktion samt indstilling af varmeautomatik over for slutbrugeren.
   Skal kunne rådgive og træffe beslutninger i overensstemmelse med gældende love, regler og normer vedrørende valg/udskiftning af gasforbrugende installationer og automatik

  Kompetencer

  Kompetencer
   Skal kunne håndtere tilrettelæggelsen af arbejder på gastekniske installationer inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik (< 135 kW Hø).
   Skal kunne håndtere indregulering, fejlfinding og service på gastekniske installationer inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik (< 135 kW Hø).
   Skal kunne håndtere rådgivning og instruktion af forbrugere om sikkerhed, energi- og miljøforhold på gastekniske installationer inkl. ventilations- og aftrækssystemer med tilhørende automatik (< 135 kW Hø).
   varmeautomatik ud fra en sikkerhedsmæssig, energimæssig og miljømæssig optimal løsning (< 135 kW Hø).
   Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden inden for gastekniske installationer.
   Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for gasfejlfinding.

 • Undervisningsform
  Praktiske øvelser på gasforbrugende apparater med tilhørende automatik og varmeafgivende systemer

  Selvstændig indregulering, afprøvning, fejlafhjælpning og service på gasforugende apparater og installationer i almindelige boliger (< 135 kW Hø).
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Projektering og dimensionering af gasinstallationer skal være bestået

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Sikkerhedsstyrelsens autorisationsprøve er et valgfrit tilbud og afvikles samtidig med prøven i praktisk gasfejlfinding. Såfremt en studerende ikke ønsker at deltage i autorisationsprøven, meddeles dette til KEA Studieadministration... Bemærk, at autorisationsprøven ikke fremgår af eksamensbeviset. Der udstedes særskilt dokumentation på en bestået prøve
  Prøveform
  Praktisk prøve
  Praktisk prøve med 2,5 timers varighed efterfulgt af af mundtlig eksamination
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
80
timers undervisning
112
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Praktisk gasfejlfinding (DA) modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 42% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: forberedelse til prøve, læsning af pensum, prøve, værksted, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.