Copenhagen School of Design and Technology

da

Vedvarende energi - varmepumpe (DA)

2022/2023
Engelsk titel
Renewable Energy - Heat Pump (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512401
Fag- /modulansvarlig
Thomas Hjorth Johansen
Bertel Sommer Larsen
 • Formål og læringsmål

  Opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi. Indregulering af anlæg og slutafprøvning. Aflevering af anlæg til kunde. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE montør eller VE installatør.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper, herunder varmepumpecyklussens karakteristika og komponenters funktion heri.
  • Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme), herunder drifts- og temperaturforhold.
  • Bygningens klimaskærm.
  • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer.
  • Miljø-, sikkerheds- og myndighedskrav, herunder lydkrav og regler om attester.
  • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystemer.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • Vælge og dimensionere komponenter til et typisk anlæg.
  • Beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand.
  • Bestemme komponenter til og størrelse af eventuel buffertank samt dimensionere komponenter til supplerende opvarmningssystemer.
  • Anvende gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen.
  • Rådgive om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper.
  • Formidle sin viden på området til brugeren.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  • Vurdere konsekvenserne af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomi.
  • Vurdere de praktiske konsekvenser af forskellige løsningsmetoder.
  • Vurdere nøjagtigheden af forskellige løsningsmetoder.
  • Tilegne sig ny vidne inden for området og selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Kort individuelt eller gruppeprojekt med mundtlig eksamination.
  Valgfag 2 skal selvstændigt bestås
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektet udarbejdes i grupper på 2-3 medlemmer, og må maks. være 20 normalsider pr. gruppe.

  Projektet afleveres i en navngivet pdf-fil og skal afleveres i 1 samlet fil.
  Bilag skal indsættes bagerst i filen og eventuelle specialfiler skal medtages til den mundtlige eksamen samt indsættes som en del af bilagene.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander:
  Varighed (brutto) - 40
  Præsentation - 10
  Mundtlig overhøring - 20
  Votering og karakterudmelding - 10

  3 eksaminander:
  Varighed (brutto) - 55
  Præsentation - 15
  Mundtlig overhøring - 30
  Votering og karakterudmelding - 10
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
21
timers undervisning
48
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Vedvarende energi - varmepumpe (DA) modtager du 21 timers undervisning, hvilket svarer til 28 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.