Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4512403
Fag- /modulansvarlig
Thomas Hjorth Johansen
 • Formål

  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger, og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder.
  Praktikken skal så vidt muligt være hos en virksomhed inden for den professionsretning (f.eks. rådgivning, installation eller energioptimering) som den studerende har valgt, for at danne grundlag for tema til afgangs‐ projekt.
  Praktikken gennemføres i henhold til professionens praksis, således at den sammen med uddannelsens øvrige elementer bidrager til, at den studerende udvikler en professionel kompetence og samtidig får kendskab til indholdet af et job som færdiguddannet installatør i virksomheden.

  Viden

  Den dudannede installatør har viden om
  • professionens arbejdsopgaver og kendskab til metoder, redskaber og værktøjer.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • selvstændigt vurdere og gennemføre relevante praksisnære problemstillinger, der er inde‐ holdt i uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  • håndtere relevante situationer og problemstillinger med en professionel tilgang indenfor den valgte professionsretning.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Den studerende skal udarbejde en rapport over praktikopholdet. Rapporten sendes til virksomhedsvejlede‐ ren og praktikvejlederen. Prøven er med ekstern og bedømmelse efter 7‐trins skalaen. Praktikrapporten ind‐ går i prøven og i bedømmelsesgrundlaget.
  Praktikprøven finder sted umiddelbart efter praktikkens afslutning. Prøven skal dokumentere, at den stude‐ rende har opnået de aftalte læringsmål for praktikken. Virksomhedsvejlederen medvirker ved bedømmel‐ sen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
5
timers vejledning
406
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 5 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.