Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Fagkode
4512403
Fag- /modulansvarlig
Thomas Hjorth Johansen
Martin Rudolph Bergh
Jesper Østerbye Rasmussen
Bertel Sommer Larsen
Peter Hansen
 • Formål og læringsmål

  I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger, og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken tilknyttet en eller flere private eller offentlige virksomheder.
  Praktikken skal så vidt muligt være hos en virksomhed inden for den professionsretning (f.eks. rådgivning, installation eller energioptimering) som den studerende har valgt, for at danne grundlag for tema til afgangs‐ projekt.
  Praktikken gennemføres i henhold til professionens praksis, således at den sammen med uddannelsens øvrige elementer bidrager til, at den studerende udvikler en professionel kompetence og samtidig får kendskab til indholdet af et job som færdiguddannet installatør i virksomheden.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • Skal have udviklingsbaseret viden om professionens arbejdsopgaver og kendskab til metoder, redskaber og værktøjer.
  Skal have forståelse for virksomhedens opbygning og kultur.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
   Skal kunne anvende teori og metode fra fagelementerne med henblik på at løse afgrænsede praksisnære problemstillinger.
   Skal kunne vurdere og gennemføre arbejdsopgaver ved hjælp at arbejdsstedets arbejdsprocedurer.
   Skal kunne formidle løsningsforslag til relevante interessenter.
   Skal kunne vurdere og gennemføre relevante praksisnære problemstillinger, der er indeholdt i uddannelsesaftalen med praktikvirksomheden.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
   Skal kunne deltage i tværfaglige arbejdsprocesser.
   Skal kunne håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner.
   Skal kunne håndtere relevante situationer og problemstillinger med en professionel tilgang.
   Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til VVS-branchen.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Den studerende skal udarbejde en rapport over praktikopholdet. Rapporten attesteres af virksomhedsvejlederen. Rapporten afleveres senest en uge efter praktikperioden og bedømmes efter 7-trins skalaen.
  Opgavetype
  Praktikrapport
  Formkrav
  Rapporten skal være kortfattet og præcis (max 6 sider), og skal indeholde følgende afsnit:
  • Forside / forord / indledning
  • Beskrivelse af virksomheden
  • Beskrivelse af praktikantens opgaver
  • Værdien af praktikperioden / evaluering og refleksion af målpinde (dine læringsmål)
  • Konklusion
  • Muligt samarbejde vedr. afsluttende projekt
  • SKAL afleveres til virksomheden 1 uge før slut
  • SKAL godkendes & stemples & underskrives af virksomheden
  • SKAL godkendes af skolevejlederen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
4
timers vejledning
407
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 4 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 407 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.