Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende Projekt (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Final Project (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
10
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4512404
Fag- /modulansvarlig
Jesper Østerbye Rasmussen
Martin Rudolph Bergh
Thomas Hjorth Johansen
Peter Hansen
Bertel Sommer Larsen
 • Formål

  Opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi. Indregulering af anlæg og slutafprøvning. Aflevering af anlæg til kunde. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE montør eller VE installatør.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • Varmepumpers grundlæggende fysik og driftsprincipper, herunder varmepumpecyklussens karakteristika og komponenters funktion heri.
  • Bygningens varmesystem (radiatorer og gulvvarme), herunder drifts- og temperaturforhold.
  • Bygningens klimaskærm.
  • Dimensioneringsgrundlaget for jordslanger, herunder kendskab til de geotermiske ressourcer.
  • Miljø-, sikkerheds- og myndighedskrav, herunder lydkrav og regler om attester.
  • Korrekt indregulering af styrings- og reguleringssystemer.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • Vælge og dimensionere komponenter til et typisk anlæg.
  • Beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand.
  • Bestemme komponenter til og størrelse af eventuel buffertank samt dimensionere komponenter til supplerende opvarmningssystemer.
  • Anvende gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen.
  • Rådgive om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper.
  • Formidle sin viden på området til brugeren.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  • Vurdere konsekvenserne af forskellige løsninger med hensyn til miljø, komfort og økonomi.
  • Vurdere de praktiske konsekvenser af forskellige løsningsmetoder.
  • Studieordningen for Installatør AK ved Erhvervsakademiet Lillebælt 33
  • Vurdere nøjagtigheden af forskellige løsningsmetoder.
  • Tilegne sig ny vidne inden for området og selvstændigt kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejder.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Kort individuelt eller gruppeprojekt med mundtlig individuel eksamination.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektet, som udgør den skriftlige del af prøven, skal indeholde:
  • Forside med titel
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion (husk, at der skal være sammenhæng mellem indledningen og konklusionen. De to skal i princippet kunne forstås uden at læse baggrunds‐og analyseafsnittene)
  • Perspektivering
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  Det afsluttende eksamensprojekt må maksimalt fylde 45.000 anslag inkl. mellemrum og grafik. Hvis der del‐ tager to eller flere studerende i afgangsprojektet, må det afsluttende projekt udvides til i alt 55.000 anslag inkl. mellemrum og grafik. Bilag er uden for bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formidlingsevner
  Stave‐ og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er ud‐ tryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave‐ og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave‐ og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsesstedet og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
5
timers vejledning
269
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 5 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 269 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive, virksomhedssamarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.