Copenhagen School of Design and Technology

da

Afsluttende Projekt (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Final Project (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
10 uger
Ects
15
Udd. element
Afsluttende projekt
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512404
Fag- /modulansvarlig
Jesper Østerbye Rasmussen
Martin Rudolph Bergh
Thomas Hjorth Johansen
Peter Hansen
Bertel Sommer Larsen
 • Formål og læringsmål

  Det afsluttende eksamensprojekt dokumenterer sammen med uddannelsens øvrige prøver og praktikprøven, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået.

  Det afsluttende eksamensprojekt skal endvidere dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling. Problemstillingen skal tage udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Den studerende skal udvælge et fokus for sit afsluttende eksamensprojekt, der knytter sig til fagområdets teori, metode og praksis. Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. KEA skal godkende problemstillingen. Den studerende tilknyttes vejleder fra KEA i forbindelse med udarbejdelse af det afsluttende eksamensprojekt.

 • Undervisningsform
  Der vil være mulighed for vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Kort individuelt eller gruppeprojekt med mundtlig individuel eksamination.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Formkrav
  Projektet, som udgør den skriftlige del af prøven, skal indeholde:
  • Forside med titel
  • Indholdsfortegnelse
  • Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler
  • Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri, til besvarelse af problemformuleringen
  • Konklusion (husk, at der skal være sammenhæng mellem indledningen og konklusionen. De to skal i princippet kunne forstås uden at læse baggrunds‐og analyseafsnittene)
  • Perspektivering
  • Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet)
  • Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten)

  Det afsluttende eksamensprojekt må maksimalt fylde 45.000 anslag inkl. mellemrum og grafik. Hvis der del‐ tager to eller flere studerende i afgangsprojektet, må det afsluttende projekt udvides til i alt 55.000 anslag inkl. mellemrum og grafik. Bilag er uden for bedømmelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Stave- og formuleringsevner
  Stave‐ og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er ud‐ tryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave‐ og formuleringsevnen. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave‐ og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsesstedet og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
5
timers vejledning
406
timers afsluttende project arbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til den afsluttende opgave fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I forbindelse med den afsluttende opgave vil du eller din gruppe modtage 5 timers vejledning af din vejleder.

Resten af tiden svarende til 406 timer bruges på afsluttende opgavearbejde. Du har selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på opgaveskrivning, forberedelse til eksamen mv.

Afsluttende projekt vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamle empiri, læsning, skrive.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.