Copenhagen School of Design and Technology

da

Biomassekedler og -ovne (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Biomass boilers and ovens (DA)
Uddannelse
VVS-installatør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
2,5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4512405
Fag- /modulansvarlig
Thomas Hjorth Johansen
Bertel Sommer Larsen
Peter Hansen
 • Formål og læringsmål

  Indhold Opsætning og montering af kedel eller ovn. Tilslutning til skorsten, varmefordelende anlæg, akkumuleringstank og varmegivere. Tilslutning til styrings- og reguleringssystem. Indregulering af anlæg og slutafprøvning. Aflevering af anlæg til kunde. Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE montør eller VE installatør.

  Viden

  Den uddannede installatør har viden om
  • Gældende relevant lovgivning, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, planlovgivning, brandlovgivning og europæiske standarder.
  • Miljø og sikkerhed, herunder brandbeskyttelse, myndighedskrav og regler om attester.
  • Korrekt tilslutning af skorsten, bygningens varmefordelende anlæg, akkumuleringstank, styrings- og reguleringssystem og sikkerhedsudstyr.
  • Relaterede støtteordninger.

  Færdigheder

  Den uddannede installatør kan
  • Beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand.
  • Projektere og dimensionere biomassekedler og –ovne med eventuelt tilhørende akkumuleringstank.
  • Beregne omkostninger og udarbejde lønsomhedssammenligninger.

  Kompetencer

  Den uddannede installatør er kvalificeret til at
  • Selvstændigt yde rådgivning til kunden.
  • Dimensionere, installere og vedligeholde biomassekedler og -ovne.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings ‐ og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Vidensdeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder i henhold til semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet kan den studerende ikke indstilles til eksamen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Med mundtlig eksamination.
  Valgfag 2 skal selvstændigt bestås
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Formkrav
  Portfolio afleveres i en navngivet pdf-fil og skal afleveres i 1 samlet fil. Maksimalt 9 normalsider.
  Bilag skal indsættes bagerst i filen og eventuelle specialfiler skal medtages til den mundtlige eksamen samt indsættes som en del af bilagene.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  45 min.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Alle
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Skriftligt opgave vægter med 40 % og mundtlig præstation med 40 %.
  Syge-/omprøve
  En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf.
21
timers undervisning
48
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Biomassekedler og -ovne (DA) modtager du 21 timers undervisning, hvilket svarer til 28 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, interne forelæsninger, klasseundervisning, projektarbejde, projektpræsentation, øvelser, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde, informationssøgning, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.