Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Internship (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Fagkode
9140501
Fag- /modulansvarlig
Jane Burchard
Martin Hesseldahl
Mette Laier Henriksen
Lars Sögaard Nielsen
Anette Dreyer
 • Formål

  Den obligatoriske praktik sikrer, at den studerende får et indblik i, hvordan det er at arbejde med et område, som uddannelsen kvalificerer til.

  Viden

  Målet efter endt praktik, at den studerende har (viden om):
  ● viden om og forståelse for praktikvirksomhedens fagområde i praksis samt kan identificere virksomhedens identitet i forhold til smykker, teknologi og business.
  ● viden om og forståelse for praksis samt skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk viden og dermed sikre forankring i professionen, praksisnærhed og udvikling af professionel kompetence.

  Færdigheder

  Målet efter endt praktik, at den studerende kan (færdigheder):
  ● anvende og mestre metoder og redskaber inden for praktikvirksomhedens fagområde samt identificere relevant vidensbehov og indsamle viden i forbindelse med at udføre opgaver i virksomheden.
  ● analysere og vurdere praksisnære problemstillinger i forhold til praktikvirksomhedens praksis samt begrunde og vælge løsningsmodeller og demonstrere analytisk evne ved opgaveløsning i praktikvirksomheden.
  ● udvikle selvstændighed, samarbejdsevne, refleksion og faglig kunnen inden for professionen.
  ● formidle praksisnære og faglige problemstillinger samt vælge og begrunde forskellige løsningsalternativer med relation til praksis til fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister.

  Kompetencer

  Målet efter endt praktik, at den studerende kan (kompetencer):
  ● selvstændigt og professionelt indgå i tværfaglige samarbejder samt udnytte relevante netværk.
  ● selvstændigt og professionelt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer. ● håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i praktik sammenhæng og arbejde innovativt og nyskabende.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Den studerende har mulighed for 4 typer praktik; virksomhedspraktik, international praktik, projektorienteret praktik og iværksætterpraktik.

  1. Virksomhedspraktik
  I samarbejde med virksomheden opstilles relevant arbejdsindhold for praktikforløbet. En kontrakt udarbejdes i fællesskab mellem den studerende, praktikstedet og KEA. Det bør tilstræbes, at arbejdsindholdet giver den studerende mulighed for en fornuftig indføring i virksomhedens funktioner, og at den studerende får indsigt i relevante dele af værdikæden.

  2. International praktik
  Ved international praktik er du i arbejdspladspraktik hos en virksomhed, der ligger uden for Danmark. I samarbejde med virksomheden opstilles relevant arbejdsindhold for praktikforløbet. En kontrakt udarbejdes i fællesskab mellem den studerende, praktikstedet og KEA. Det bør tilstræbes, at arbejdsindholdet giver den studerende mulighed for en fornuftig indføring i virksomhedens funktioner, og at den studerende får indsigt i relevante dele af værdikæden.

  3. Iværksætterpraktik
  Udgangspunktet for iværksætterpraktik er, at du har en relevant og konkret forretningsidé, centreret omkring et produkt eller koncept, der potentielt kan udvikle sig til en rentabel forretning. Fokus er på at professionalisere forretningsidéen gennem dialoger med relevante aktører og brugergrupper og at integrere den indsamlede feedback i produkt- eller konceptudviklingen. Du forventes at finde mindst to relevante personer, som kan fungere som mentor.

  4. Projektorienteret praktik
  Projektorienteret praktik tager udgangspunkt i et klart defineret projekt, du aftaler med en virksomhed.
  Selvom løsningen af problemstillingen sker i et tæt samarbejde med virksomheden, er du ikke fysisk til stede på arbejdspladsen hver dag. Der skal på forhånd aftales en tidsplan for projektet og en plan for løbende møder mellem dig og en eller flere personer i virksomheden.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Initiativet til at søge om praktik tages af den studerende. Uddannelsesinstitutionen vejleder den studerende i processen (Se også de generelle regler om praktik på uddannelsesinstitutionernes hjemmeside). Praktikken tilrettelægges af den studerende, praktikstedet og institutionen i fællesskab. En kontrakt udarbejdes i fællesskab mellem den studerende, praktikstedet og KEA. Det bør tilstræbes,
  53
  at arbejdsindholdet giver den studerende mulighed for en fornuftig indføring i virksomhedens funktioner, og at den studerende får indsigt i relevante dele af værdikæden. Den studerende er tilknyttet en praktikvejleder fra KEA, som er i løbende dialog med den studerende. Desuden vil vejlederen besøge virksomheden i praktikperioden. Praktikken
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Ved denne eksamen skal den studerende reflektere, analysere og perspektivere praktikkens forløb og arbejdsopgaver samt læringsmål, formuleret forud for praktikperioden.
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig rapport og må maksimum være på 15 sider af 2400 anslag pr. side.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
6
timers vejledning
816
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 6 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 816 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: løsning af de aftalte opgaver med praktikvirksomheden, praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.