Copenhagen School of Design and Technology

da

Innovation II, virksomhedssamarbejde eller - case (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Innovation II, business cooperation or - case (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
6. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140602
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Mette Laier Henriksen
 • Formål

  I dette modul vil fokus være på innovative designmetoder og - processer. De studerende vil, ud fra tidligere identificerede brugersegmenter og temaer, identificere innovative designløsninger til det fremtidige kommercielle marked samt inddrage innovative produktionsløsninger og materialer i dette.

  Viden

  Målet efter endt modul er, at den studerende har (vidensmål):
  ● viden om, forståelse for og refleksion over komplekse designmetoder, heriblandt brugerinddragelse og idégenereringsmetoder.
  ● viden om, forståelse for og refleksion over forskellige typer prototyping.

  Færdigheder

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (færdighedsmål):
  ● innovativt anvende, kombinere, vælge og mestre komplekse designmetoder, heriblandt brugerinddragelse og innovative idégenereringsmetoder.
  ● innovativt vurdere, vælge, kombinere og mestre metoder til prototyping af forskellig karakter og formål.
  ● formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger gennem prototyping til fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister.
  ● formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i relation til produktion til fagfæller, samarbejdspartnere og ikke - specialister.
  ● planlægge, udarbejde, udvikle og strukturere mekaniske og tekniske designløsninger inden for fastlagte eller udstukne parametre.

  Kompetencer

  Målet efter endt modul er, at den studerende kan (kompetencemål):
  ● selvstændigt og professionelt håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; idégenerering, screening og prototyping samt fasernes indbyrdes betydning.
  ● selvstændigt og professionelt udnytte relevante netværk samt faglige og tværfaglige samarbejder til at udvikle innovative produkter og koncepter.
  ● selvstændigt og professionelt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
  ● selvstændigt og professionelt håndtere og omsætte komplekse problemstillinger inden for forbrugeradfærd og forbrugertrends på baggrund af livsstil og differentiering.
  ● selvstændigt og professionelt håndtere komplekse idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisnings- og arbejdsformer tilpasses de enkelte uddannelseselementer for at fremme muligheder for at udvikle de studerendes professionelle kompetencer for at fungere selvstændigt som PBA i smykker, teknologi og business og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.
  Undervisningen er organiseret, så den studerende møder forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvilket har til formål at fremme selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse. Der varieres mellem forelæsning, tværfaglige projekter, klasseundervisning, gruppearbejde, vejledning og selvstændigt arbejde samt problemorienterede opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper, men i forbindelse med individuel læring opfordres de studerende til at nedsætte studiekredse, der kan støtte den enkelte studerende i lærings- forløb og opgaveløsninger.
  På uddannelsen indgår der en kombination af teori og praksis, og der er en meget praksisnær tilgang til undervisningen. Mange opgaver og projekter bliver udarbejdet i samarbejde med en virksomhed. Undervisningen er tilrettelagt i modulforløb, hvor hvert modul har selvstændige overordnede læringsmål, der sikrer en kontinuitet i indlæringen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Bundne forudsætninger kan omhandle deltagelsespligt eller aflevering af opgaver og projekter m.v. Bundne forudsætninger er ikke en prøve, dvs. der kan måles på aflevering eller deltagelse, men ikke kvaliteten af denne. De bundne forudsætninger skal opfyldes, før den studerende kan gå til en eksamen. Da begyndelsen på et uddannelseselement samtidig er en tilmelding til de tilhørende prøver, betyder det, at den studerende mister et eksamensforsøg, hvis de bundne forudsætninger ikke opfyldes. Den studerende skal fortsat opfylde de bundne forudsætninger, før den studerende kan gå til reeksamen. Den studerende får fastsat en ny eksamensdato, som samtidig er frist for aflevering af de bundne forudsætninger (hvis det er projekter eller opgaver).
  Hvis den bundne forudsætning handler om deltagelsespligt, kan den studerende ikke rette op på dette ex post, men dette må håndteres eksempelvis via en afløsningsopgave eller lign.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Portfolioen skal være personligt brandet i forhold til den studerendes professionelle profil og skal være struktureret til at kunne indeholde alle uddannelsens projekter. Ved denne eksamen skal semesterets innovationsprojekt og proces præsenteres og uddybes ud fra uddannelsens tre kerneområder; smykker, teknologi og business.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlig del, i form af et CV og en faglig profil, afleveres forud for den mundtlige eksamen. Den praktiske del, bestående af en digital portfolio, medbringes til den mundtlig eksamen.
  Præsentationen må vare maksimum 10 minutter. Ud over præsentationen vil der være spørgsmål til pensum. Eksaminationen er på i alt 30 minutter inklusiv votering.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Innovation II, virksomhedssamarbejde eller - case (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.