Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhedssamarbejde og entreprenørskab (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Business cooperation and entrepreneurship (DA)
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
7. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140701
Fag- /modulansvarlig
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Jane Burchard
Martin Hesseldahl
Anette Dreyer
 • Formål

  I dette projekt, som er spredt over tre moduler, skal den studerende vælge et virksomhedssamarbejde, en virksomhedscase eller entreprenørskab. De studerende skal selvstændigt vælge og begrunde metoder til udvikling af en eller flere af følgende produkter; fysisk smykkekollektion, brandkatalog, markedsføringsstrategi, produktionsplan og efterfølgende produktionsoptimering/skalering.

  Viden

  • viden om, kunne anvende og kan reflektere over professionens praksis og anvendt teori og metode inden for research og analyse.
  • udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over innovative brugerinvolverings-, research- og idégenereringsmetoder.
  • udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over innovative produktionsmetoder.
  • udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over metoder inden for markedskommunikation, dets betydning for det oplevede produkt/koncept og konkurrenceevne.

  Færdigheder

  • innovativt vælge, kombinere, vurdere og mestre teori og metoder inden for smykker, design, teknologi og business.
  • Innovativt kombinere, vurdere, begrunde og mestre kommunikations- og argumentationsteori i relation til at kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister.
  • innovativt kombinere, vurdere og mestre relevante designmetoder til at udvikle konkrete begrundede løsningsforslag.
  • innovativt anvende og mestre metoder, redskaber og begreber inden for fagområderne der knytter sig til produktion.
  • planlægge, udarbejde, udvikle og strukturere en projektplan samt selvstændigt og professionelt indgå i tværfaglige samarbejder samt udnytte relevante netværk.
  • innovativt anvende, kombinere, vurdere, vælge, begrunde og mestre relevante løsningsmodeller i forbindelse med produktets økonomiske kontekst.
  • identificere, vurdere, vælge og begrunde relevante segmenteringsmetoder.
  • identificere, vurdere og formidle komplekse problemstillinger på baggrund af en aktuel virksomheds- og markedsanalyse.

  Kompetencer

  • selvstændigt anvende, mestre og omsætte komplekse teorier inden for smykker, design, teknologi og business i praksis.
  • selvstændigt og professionelt udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
  • selvstændigt og professionelt håndtere og omsætte komplekse opgaver i forhold til smykker og smykkekoncepter ved hjælp af bl.a. innovative brugerinvolverings-, research- og idégenereringsmetoder.
  • selvstændigt og professionelt håndtere og omsætte komplekse opgaver i forhold til smykkeproduktion, herunder bl.a. skalering og produktionsoptimering.
  • selvstændigt og professionelt anvende, mestre og omsætte komplekse problemstillinger inden for forbrugeradfærd og forbrugertrends på baggrund af livsstil og differentiering,
  • identificere, vurdere, vælge og begrunde relevante segmenteringsmetoder
  • vedligeholde og håndtere en konkurrencedygtig og troværdig identitet for det enkelte smykke og koncept og brand management.
  • selvstændigt og professionelt ud fra viden om business teori og metode inden for professionen identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer.
  • selvstændigt og professionelt håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser (idegenerering, screening, prototyping, produktion, pilottest, lancering, opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv) og fasernes indbyrdes betydning samt omsætte komplekse idéer til konkrete, målrettede og konkurrencedygtige smykker og koncepter,
  • selvstændigt og professionelt observere, afkode og kode en effektiv eller latent kunde som udgangspunkt for en målrettet timing og penetrering af markedet, produkt og konceptudvikling, fastlæggelse, udvikling og styring af salgskoncepter, kundepleje og loyalitetsprogrammer,
  • Selvstændigt håndtere networking samt faglige og tværfaglige samarbejder til at udvikle innovative produkter og koncepter
  • Selvstændigt håndtere faglige og tværfaglige samarbejder og udnytte relevante netværk i forbindelse med field research og problemløsning

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Entreprenørskab er rammen for dette semester, der består af 5 moduler samt et eksamensmodul.

  I løbet af de fem moduler udvikles og etableres virksomheder; fra forretningsplan, koncept, produktidé til produktion og salg. Efter endt semester vil den studerende kunne håndtere produktudviklingsprocessens enkelte faser; markedsanalyser, idégenerering, prototyping, produktion, test, økonomi, lancering og opfølgning betragtet ud fra et ressourcemæssigt perspektiv samt fasernes indbyrdes betydning.

  Den studerende skal kunne reflektere, analysere, konkludere og perspektivere over eget virke.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Bachelorprojektet består af en skriftlig bacheloropgave samt et eller flere produkter, der forsvares ved en mundtlig prøve.

  Bachelorprøven skal, sammen med uddannelsens øvrige prøver, vise at uddannelsens læringsmål (slutmål) er opnået. Uddannelsens læringsmål kan læses i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 776 af 04/07/2012 om uddannelsen til PBA i Smykker, teknologi og business. Bekendtgørelsen kan findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142783.

  Bachelorprojektet skal dokumentere den studerendes forståelse af og evne til at reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling.

  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og professionen, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. KEA godkender problemstillingen inden bacheloropgaven skrives.

  Professionsbachelor projektets formål er at give den studerende lejlighed til på en selvstændig måde at udføre et projektarbejde omfattende eksperimentel, empirisk, teoretisk og praktisk behandling af en konkret problemstilling inden for områderne i uddannelsen. Projektet skal demonstrere selvstændig kritisk refleksion inden for det godkendt emne og skal dokumenteres i en bacheloropgave og i et eller flere produkter.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Bachelorprojekt eksamen består af en skriftlig og en praktisk del, som skal forsvares ved en individuel mundtlig eksamination. Den skriftlige del, i form af en bacheloropgave, skal afleveres forud for den mundtlige eksamen.
  Formkrav
  Problemformuleringen skal godkendes af KEA inden bacheloropgaven skrives. Der er mulighed for at skrive alene eller i en gruppe på maksimum 3 personer. En individuelt fremstillet bacheloropgave skal fylde 25-30 sider, ved to personer 35-40 sider og tre personer 45-50 sider af ca. 2400 anslag pr. side. Ved en gruppefremstillet bacheloropgave skal det individualiseres hvem der har gjort hvad.

  Bacheloropgaven forsvares ved en individuel mundtlig eksamen. Eksaminationens varighed er 45 minutter inklusiv votering. Der gives én samlet karakter for den skriftlige og mundtlige præstation. Den skriftlige bacheloropgave og den mundtlige eksamen vejer lige.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Med mindre der er angivet andet for den enkelte prøve, er alle hjælpemidler tilladt.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Den studerende kan deltage op til tre gange i samme prøve. Den studerende kan søge om dispensation til yderligere prøveforsøg, hvis usædvanlige forhold gør sig gældende. En bestået prøve kan ikke tages om.
  En ny prøve skal afholdes hurtigst muligt og senest, når den pågældende prøve afholdes igen på institutionen eller ved en eventuel sygeprøve. En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudsigelig grund, skal have mulighed for at aflægge prøven. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den studerende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. I en prøveform, hvor der indgår et projekt eller produkt, der skal afleveres inden selve prøven, skal der ved et nyt prøveforsøg, hvor den studerende ikke har bestået den foregående prøve, ikke er mødt op til den tilmeldte prøve eller er blevet bortvist fra prøven, afleveres et produkt, forstået som et produkt, der endnu ikke har været evalueret. Institutionen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven eller prøverne, hvis det er begrundet i barsel eller usædvanlige forhold.
92
timers undervisning
319
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhedssamarbejde og entreprenørskab (DA) modtager du 92 timers undervisning, hvilket svarer til 122 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.