Copenhagen School of Design and Technology

da

Makroøkonomi - Nationalt fagelement (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Macro Economics (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9141221
Fag- /modulansvarlig
Leif Schwartz Holbek
Jens Andersen
 • Formål

  I Faget makroøkonomi introduceres nationaløkonomien med udgangspunkt i det økonomiske kredsløb. Der sættes fokus på udviklingen, herunder kortsigtede og langsigtede trends blandt de særligt relevante økonomiske nøgletal, konjunkturer, og samhandel med udlandet. Endvidere undervises i hvordan makroøkonomiske faktorer påvirker virksomhederne.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) makroøkonomiske modeller og argumentation om bestemmelse af og forholdet mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og andre makroøkonomiske områder
  2) international økonomi, international handel og betalingsbalancen
  3) forskelle i strategiske valg vedrørende makroøkonomiske målsætninger

  Færdigheder

  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) makroøkonomiske teorier og metoder med henblik på analyse af makroøkonomiske målsætninger, herunder international handel og betalingsbalancen
  2) formidling af praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende makroøkonomiske modeller og international økonomi
  3) makroøkonomi- og international økonomimodeller til formidling af praksisnære og teoretiske problemstillinger

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) teoretiske modeller til analyse af virkningen af makroøkonomiske faktorer fra et virksomhedssynspunkt
  Den studerende kan identificere egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til
  1) makroøkonomi

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Undervisningen på uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi foregår som en dynamisk, interaktiv proces, hvor der lægges vægt på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for deres egen læringsproces, samtidig med at de aktivt modtager bidrag fra underviserne. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisning, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde – som regel med tværfaglige opgaver.
  For at sikre optimal faglig læring og personlig udvikling hos den enkelte studerende anvender uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi en række forskellige pædagogiske metoder med hovedvægt på dialog, diskussioner og projektarbejde. Undervisningen tilrettelægges, så der benyttes en mangfoldighed af metoder, bl.a. holdundervisning, gruppearbejde, tværfaglige cases, teamsamarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde.
  Undervisningen gennemføres som en kombination af holdundervisning, forelæsninger, workshops, studiegrupper, øvelser og større projekter. Tilrettelæggelsen af undervisningen tager udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.
  I uddannelsen indgår undervisningsmetoder, der sætter den studerende i stand til at udvikle selvstændighed og evnen til at omgås andre såvel som til at være nyskabende.
  I det omfang, det er relevant, indgår undervisning i iværksætteri, innovation og samspil mellem forskellige kulturer i studiet.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  TBD - JESF

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Det er en forudsætning for at gå til eksamener, at den studerende afleverer en opgave til bedømmelse. Hvis der til den enkelte prøve er forudsætninger, der skal være opfyldt for at den studerende kan gå til eksamen, vil dette fremgå under beskrivelsen af den enkelte prøve.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Der er 3 delprøver på semesteret, som vægtes med hhv. 20%, 20% og 60%. Prøverne er med intern censur. Delprøvernes tidsmæssige placering oplyses på KEAs læringsplatform ved semesterets start.

  Delprøverne prøver, om læringsmålene i de enkelte moduler på semesteret er opfyldt, idet delprøver med en vægtning på 20% primært fokuserer på læringsmålene inden for kategorierne viden og færdigheder.

  Delprøven på 60% prøver læringsmålene inden for kategorierne viden, færdigheder og kompetencer for alle semesterets moduler.

  Uddannelseschefen kan beslutte ved semesterstart, at de 2 delprøver med en vægtning på 20% kan slås sammen til 1 delprøve, som vægter 30%. I det tilfælde, vil delprøven på 60% få øget vægtningen til 70%. Meddelelse om dette vil blive givet ved semesterets start.
  I det tilfælde, skal delprøven med en vægt på 30% ikke bestås. Delprøven med en vægt på 70% skal bestås og det samlede vægtede resultat skal være mindst 2. Karakteren 2 kan ikke opnås ved oprunding.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Delprøverne med en vægt på 20% er skriftlige prøver.

  Delprøven med en vægt på 60% er en skriftlig opgave med et individuelt mundligt forsvar.
  Udgangspunktet for den mundtlige del af delprøven, som vægter 60%, er det afleverede projekt.Den mundtlige prøve varer 30 min inklusive votering. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Delprøver med en vægt på 20% skal ikke bestås. Delprøven med en vægt på 60% skal bestås og det samlede vægtede resultat skal være mindst 2. Karakteren 2 kan ikke opnås ved oprunding.
96
timers undervisning
41
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Makroøkonomi - Nationalt fagelement (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 70% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.