Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsstrategi I (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Business strategy I (DA)
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9141311
Fag- /modulansvarlig
Morten Kjærgaard
Jesper Skovsgaard Frederiksen
 • Formål

  Forretningsstrategi introducerer den metoder og redskaber, som anvendes til at skabe en fælles og forenende retning for en organisations aktiviteter.
  En retning som integrer en forståelse af virksomhedens optimale positionering i relation til dens omgivende trusler og muligheder med et fokus på hvilke ressourcer og færdigheder, virksomheden bør tiltrække, fastholde og udvikle.
  Herudover undervises der i Supply Chain Management, som handler om hvordan en virksomheds forsyningskæde, i form af ind- og udadgående logistik, kan optimeres vha. optimering af processer og resultatindikatorer, samt via samarbejdsrelationer med nøgleinteressenter udenfor virksomheden.

  Viden

  Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende
  1) international virksomhedsstrategi og --‐ledelse
  2) kobling mellem virksomheds--‐ og IT--‐strategi med IT som løftestang i udviklingen og implementeringen af virksomhedsstrategier i en international organisation
  3) virkningen afinformations--‐,transport--‐ og lagerteknologier på globale forsyningskæde--‐ og logistikaktiviteter, herunder transaktionsomkostninger
  4) centrale resultatindikatorer afledt af virksomhedsstrategi

  Færdigheder

  Færdigheder
  Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af
  1) teorier og metoder med henblik på analyse af den internationale konkurrence i en branche og en organisations strategiske position
  2) teorier og metoder til identifikation af strategiske ressourcer og centrale resultatindikatorer i en organisation
  3) teorier og modeller til IT--‐strategisk planlægning som en integreret del af etableringen af virksomhedsstrategier
  4) teorier og metoder til planlægning af vellykket implementering af en virksomhedsstrategi til organisationens globale forsyningskæde, herunder identifikation af afgørende succesfaktorer
  5) teorier og metoder til analyse af nytteværdien af implementering af IT--‐drevne processer i en international organisation
  6) centrale teorier, modeller og koncepter til analyse af ledelsesspørgsmål i en global forsyningskæde og logistisk drift
  7) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller til koblingen mellem virksomheds--‐ og IT--‐strategier til samarbejdspartnere og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger vedrørende
  1) etablering eller revidering af en virksomhedsstrategi baseret på strategisk analyse af en organisation
  2) udvikling af implementeringen af IT--‐understøttede virksomhedsstrategier i en international organisation
  3) identifikation af strategiske ressourcer og centrale resultatindikatorer til en organisation
  4) identifikation og formidling af problemstillinger angående en organisations globale forsyningskæde
  5) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til koblingenmellemvirksomheds--‐ og IT--‐strategier

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Klasseundervisning, med elementer af forelæsning, diskussioner, gruppeopgaver, problemorienterede case-opgaver (herunder tværfaglige med andre fag).
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået førsteårsprøve i forlængelse af første og andet semester på uddannelsen.
  Eller tilsvarende efter merit.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Eksamenen skal vise, at den studerende
  • kan formidle centrale begreber fra Forretningsstrategi, Strategisk Markedsføring,
  Informationsteknologier og Systemudvikling
  • kan analysere og præsentere en problemstilling vedrørende Forretningsstrategi, Strategisk
  Markedsføring, Informationsteknologier og Systemudvikling fra et tværfagligt synspunkt
  • kan indsamle og analysere bruger--‐ og markedsføringsundersøgelser
  • kan gennemføre et projekt i et team med fokus på relationer
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Den studerende bliver eksamineret i flere fag (Forretningsstrategi, Strategisk markedsføring,
  Informationsteknologi og Systemudvikling). Eksaminationen skal sikre, at der eksamineres i emner, som ikke allerede er behandlet i rapporten.
  Formkrav
  Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret.

  Projektets opgavetekst er forfattet af underviserne.

  Aflevering af rapporten
  Rapporten må ikke overstige 15 normalsider plus maksimum 8 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusive bilag. Brug af bilag skal så vidt muligt begrænses.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1. Individuel præsentation på grundlag af rapporten: 5 minutter.
  2. Individuel eksamination: 20 minutter.
  3. Votering og meddelelse af karakter: 5 minutter.
  Denne eksamen er en fælles eksamen for alle uddannelsens 3.semester fag.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop må medbringes under den mundtlige eksamen til brug for præsentation.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den studerende modtager en individuel karakter for den overordnede præstation, som omfatter rapporten, præsentationen og den individuelle eksamination. Præstationen vurderes på, i hvor høj grad den opfylder fagenes formål og læringsmål, som de er beskrevet i studieordningen.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
96
timers undervisning
178
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsstrategi I (DA) modtager du 96 timers undervisning, hvilket svarer til 128 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, gruppearbejde, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.