Copenhagen School of Design and Technology

da

Praktik

2023/2024
Engelsk titel
Internship
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
5. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
30
Udd. element
Praktik
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Fagkode
9141501
Fag- /modulansvarlig
Mohamed Danny Eid
Mikkel Wessel Nielsen
 • Formål og læringsmål
  Viden

  Den studerende har:
  viden om og forståelse for den daglige drift i praktikvirksomheden samt i den pågældende opgavefunktion og kan reflektere over praktikvirksomhedens praksis og anvendelse af teori og metode

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  anvende metoder og redskaber samt mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen i praktikvirksomheden

  vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i relation til praktikopholdet

  formidle praksisnære problemstillinger til praktikvirksomhedens samarbejdspartnere, interessenter og brugere

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til praktikopholdet

  selvstændigt og professionelt anvende viden, færdigheder og kompetencer opnået i løbet af uddannelsen til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig ansvar for relevante arbejdsopgavers udførelse

  identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen under praktikopholdet

 • Undervisningsform
  Vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Skriftligt materiale der som minimum indeholder følgende elementer:
  • Kort introduktion til virksomhed og arbejdsopgaver
  • Refleksioner over opnåelse/ ikke opnåelse af læringsmål for praktikken
  Formkrav
  En skriftlig aflevering på maksimalt 10 sider.
  Krav til praktikrapport uddybes i opgavebeskrivelsen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Den mundtlige prøve varer 20 min inklusive votering.
  • Præsentation af nøgleindsigter: 5 minutter
  • Eksamination: 15 minutter
  Hjælpemidler der må medbringes
  Laptop til brug for præsentation
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Karaktergivning er en helhedsvurdering af den skriftlige aflevering og den mundtlige præstation.
  Frist for aflevering
  Vil fremgå af opgaveoplægget.
  Syge-/omprøve
  Prøven afholdes på samme måde som den almindelige eksamen. Det nye projekt kan enten være baseret på det samme problem som det projekt, der dannede grundlaget for den almindelige eksamen, eller på et nyt problem.
8
timers vejledning
814
timers praktikarbejde
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til praktikken fordelt på forskellige studieaktiviteter.

I praktikken vil du eller din gruppe modtage 8 timers praktikvejledning af din praktikvejleder.

Resten af tiden svarende til 814 timer bruges på praktikarbejde. Praktikaktiviteterne under praktikarbejde kan variere afhængig af, hvilken praktikform du vælger, men overordnet har du selv ansvaret for at strukturere tiden som du fx bruger på praktikrapportskrivning, arbejde i praktikvirksomheden, forberedelse til praktikeksamen mv.

Praktikken vil primært bestå af følgende aktiviteter: praktikrapportskrivning, Eksamen.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.